आत्मानमन्यं च स वेद विद्वानपिप्पलादो न तु पिप्पलादः ।

योऽविद्यया युक् स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥७॥

जो कर्मफळातें न सेविता । जो स्वरूपाचा जाणता ।

द्रष्टा हे प्रपंचांचा तत्त्वतां । अलिप्तता निजज्ञानें ॥७॥

जीवु प्रपंचाचा ज्ञाता । परी परमात्मा नेणे तत्त्वतां ।

यालागीं भोगी भवव्यथा । कर्मफळें खातां अतिबद्धु ॥८॥

जो कर्मफळें सेवी बापुडा । तो अंधपंगु जाहला वेडा ।

मी कोण हें नेणे फुडा । पडिला खोडां देहाचे ॥९॥

देहसंबंधाआंतु । प्रतिपदीं होय आत्मघातू ।

नाहीं जन्ममरणांसी अंतू । दुःखी होतु अतिदुःखें ॥२१०॥

नश्वर विषयांचा छंदू । तेणें जीवु जाहला अतिबद्धू ।

हा अविद्येचा संबंधू । लागला सुबद्धु देहवंतां ॥११॥

जितुकी विषयाची अवस्था । तितुकी जीवासी नित्यबद्धता ।

जो विषयातीत सर्वथा । नित्यमुक्तता ते ठायीं ॥१२॥

जो विद्याप्राधान्यें नित्यमुक्तु । जो ज्ञानशक्तीनें शक्तिमंतु ।

सर्वव्यापकू सर्वीं अलिप्तु । तो नित्यमुक्तु बोलिजे ॥१३॥

सांगितली जीवाची नित्यबद्धता । प्रगट केली शिवाची मुक्तता ।

जीवाची जे बद्धमुक्तता । तेही आतां सांगतू ॥१४॥

उद्धवाप्रती श्रीकृष्ण । बद्धमुक्तांचें लक्षण ।

दोघांचीही ऊणखूण । विचित्र जाण सांगेल ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी