एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत् ।

दशकृत्वस्त्रिषवणं मासादर्वाग् जितानिलः ॥ ३५ ॥

स्वरवर्णमात्रातीत पर । प्रणव जो कां अगोचर ।

तो अभ्यासबळें नर । वृत्तिगोचर स्वयें करिती ॥३६॥

नवल उच्चाराचा चमत्कार । ऊर्घ्वमुख अखंडाकार ।

अभ्यासें प्रणवू करिती स्थिर । झणत्कार स्वरयुक्त ॥३७॥

ऐसा प्राणायामयुक्त प्रणवाभ्यास । त्रिकाळ करितां सांडूनि आळस ।

काळीं आवर्तनें दशदश । सावकाश करितां पैं ॥३८॥

तरी एक मास न लागतां । हा प्राणजयो आतडे हाता ।

जेवीं कां सती पतिव्रता । नुल्लंघी सर्वथा पतिवचन ॥३९॥

ये अभ्यासीं अतितत्पर । झालिया गा निरंतर ।

योगाभ्यासाचें सार । सहजेंचि नर पावती ॥४४०॥

ऐसा प्राणजयो आलिया हाता । दों प्रकारीं भजनावस्था ।

एकी सगुण आगमोक्ता । दुजी योगाभ्यासता निर्गुणत्वें ॥४१॥

परी दोहींचें समाधान । निर्गुणींच पावे जाण ।

त्या दोहींचें उपलक्षण । संक्षेपें श्रीकृष्ण सांगत ॥४२॥

अगा ओं हें स्मरों सरे । स्मरतां स्वरेंसीं प्राणू प्रणवीं भरे ।

मग प्रणवूचि तेव्हां स्फुरे । अखंडाकारें उल्हासतू ॥४३॥

जेथूनि अक्षरें उपजती । शब्द वदोनि जेथ सामावती ।

मग जे उरे जाण ती स्फूर्ती । प्रणवू निश्चितीं त्या नांव ॥४४॥

त्या प्रणवाचेनि आधारें । जिणोनियां साही चक्रें ।

तो प्रणवू सूनि धुरे । निजनिर्धारे चालिजे ॥४५॥

तेथ उल्हाट शक्तीचा लोट । वैराग्याचा नेटपाट ।

जिणोनि काकीमुखाची वाट । सवेगें त्रिकूट घेतलें ॥४६॥

तेव्हां अनुहताच्या घायीं । निशाण लागलें पाहीं ।

तंव पुढील जे योगभुयी । ते आपैती पाहीं हों सरली ॥४७॥

तेथें हरिखें अतिउद्धट । औटपीठ आणि गोल्हाट ।

तेही जिणोनियां वाट । घडघडाट चालिला ॥४८॥

मागील ठेली आठवण । झाली विकल्पाची बोळवण ।

सत्रावी वोळली जाण । स्वानंदजीवन जीवाचें ॥४९॥

ते सहस्त्रदळाचे पाट । वरूनि उतरले घडघडाट ।

स्वानंदजीवनानिकट । नीट वाट पैं आले ॥४५०॥

तें सेवितां संतोषें पाणी । निवली संतप्त अवनी ।

इंद्रियांची पुरली धणी । गुणांची त्रिवेणी बुडाली ॥५१॥

तंव भ्रमरगुंफेआंत । जीवशिवांचा एकांत ।

तेणें जीवपणाचा प्रांत । वृत्तीसी घात हों सरसा ॥५२॥

तेथ शिवशक्तिसंयोग । निज‍ऐक्यें झाला चांग ।

परमानंदें कोंदलें अंग । सुखाचा सुखभोग सुखरूप झाला ॥५३॥

तेव्हां हेतु मातु दृष्टांतू । खुंटली वेदवादाची मातू ।

झाला मीतूंपणाचा प्रांतू । एकला एकांतू एकपणें ॥५४॥

ते एकलेपणाचें एक । म्हणावया म्हणतें नाहीं देख ।

ऐसे योगबळें जे नेटक । माझें निजसुख पावले ॥५५॥

हे योगमार्गींची वाट । अतिअवघड परम कष्ट ।

थोर विघ्नाचा कडकडाट । प्राप्ति अवचट एकाद्या ॥५६॥

तैसा नव्हे माझा भक्तिपंथू । तेथ नाहीं विघ्नाची मातू ।

भक्तांसीही हाचि ठावो प्राप्तू । ऐक तेही मातू मी सांगेन ॥५७॥

मूळीं योग हा नाहीं स्पष्ट । म्हणाल कैंचें काढिलें कचाट ।

पदबंधाची चुकली वाट । वृथा वटवट न म्हणावी ॥५८॥

येच श्लोकीं देवो बोलिला । मासादर्वाक् प्राणजयो जाहला ।

यांतू ध्वनितें योग बोलिला । तो म्यां केला प्रकटार्थ ॥५९॥

जेथ प्राणापानजयो झाला । तेथ महायोगू हा भागा आला ।

हा योगू शास्त्रार्थ बोलिला । विशद केला आकुलागमीं ॥४६०॥

प्राणापानजयो झाला पहा हो । जैसा साधकाचा भावो ।

सगुणनिर्गुण उपावो । प्राप्ती ठावो सहजेंचि ॥६१॥

प्राणापानजयप्राप्ती । सगुण उपासनास्थिती ।

तद्द्वारा निर्गुणप्राप्ती । उद्धवाप्रती हरि बोले ॥६२॥

कशासारिखें तुझें ध्यान । ऐसा उद्धवें केला प्रश्न ।

यालागीं सांगोनियां सगुण । सवेंचि निर्गुण संस्थापी ॥६३॥

मत्स्य साधावया बडिश जाण । चित्त साधावया मूर्ति सगुण ।

तेचि मूर्तीचें सगुण ध्यान । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥६४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी