द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याज्जन्मोपनयनं द्विजः ।

वसन्गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥२२॥

मेखलाऽजिनदण्डाक्ष ब्रह्मसूत्र कमण्डलून् ।

जटिलोऽधौतदद्वासोऽरक्तपीठः कुशान् द्‍धत् ॥२३॥

स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः ।

न च्छिंद्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि ॥२४॥

गर्भाधान पुंसवन । जातकर्म अन्नप्राशन ।

हीं समस्त कर्में पूर्वीं जाण । केलीं संपूर्ण चौलान्त ॥७१॥

याउपरी उपनयन । गुरुद्वारा गायत्रीग्रहण ।

सावित्रजन्म हें संपूर्ण । `व्रतबंध' जाण या नांव ॥७२॥

एवं गायत्रीमंत्रें जाण । द्विजन्मे होती तीनी वर्ण ।

हा ब्रह्मचर्याश्रम संपूर्ण । व्रतधारण वेदार्थ ॥७३॥

तेथ वेदाध्ययन निर्धारीं । गुरुगृहीं वसे ब्रह्मचारी ।

त्याच्या व्रतनेमाची कुसरी । ऐक ते परी सांगेन ॥७४॥

मुंजी जानवें कृष्णाजिन । पळसाचें दंडग्रहण ।

कमंडलु वागवावा जाण । जळाचरण करावया ॥७५॥

न करावें मस्तकवपन । न करावें तैलाभ्यंगस्नान ।

न करावें दंतधावन । केशविंचरण न करावें ॥७६॥

न करावें नखनिकृंतन । न करावें रोमच्छेदन ।

बाहुमूलादिक जे जाण । गुह्य स्थान अतिव्याप्त ॥७७॥

रजकक्षाळित वस्त्रें जाण । त्याचें न करावें परिधन ।

प्रवाहीं करावें स्नान । प्रातर्मध्यान्ह दोंही काळीं ॥७८॥

आसनीं श्वेत पीठासन । श्वेत वस्त्रांचें धारण ।

रुद्राक्ष अथवा पद्मक्ष जाण । मालाग्रहण जपार्थ ॥७९॥

कुशादि दर्भ पवित्र । तिहीं युक्त असावे कर ।

ऐक मौनाचा विचार । तुज मी साचार सांगेन ॥२८०॥

मळमूत्र कां करितां स्नान । जप होम आणि भोजन ।

उभय संध्याकाळीं जाण । निश्चित मौन धरावें ॥८१॥

नाहीं अभ्यंग केशविंचरण । तेणें जटा वळल्या आपण ।

हें ब्रह्मचारियासी जाण । व्रतधारण नेमस्त ॥८२॥

इतुकेनि व्रतेंसीं जाण । सदा गुरुसेवेसी सावधान ।

गुरु कृपेनें सांगे अध्ययन । तेव्हां वेदपठन करावें ॥८३॥

मज पढों सांगावें आतां । हा आग्रह न करावा गुरुनाथा ।

त्याची आज्ञा वंदूनि माथां । निष्कपटता गुरुसेवा ॥८४॥

अध्ययन सांगेना लवलाह्या । तरी सांडूनि कुलाचार्या ।

पढों गेलिया आणिका ठाया । गुरु त्यागिलिया महादोष ॥८५॥

सेवा करावी अहर्निशीं । जेणें कृपा उपजे स्वामीसी ।

ते कृपेस्तव अध्ययनासी । अहर्निशीं सांगेल ॥८६॥

ठेवूनि गुरुचरणीं भावार्था । पढावें गा वेदशास्त्रार्था ।

आकळावें वेदतत्त्वार्था । परमार्थतां निजबुद्धी ॥८७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी