रजः सत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्वतमोजुषः ।

उपासत इन्द्रौख्यान् देवादीन्न तथैव माम् ॥३२॥

रजतमाचेनि उन्मत्तें । सत्व संकीर्ण होय तेथें ।

तेव्हां रजाचेनि संमतें । काम चित्ततें व्यापूनि खवळे ॥२९॥

अतिकाम खवळल्या चित्तीं । गुणनुसारें विषयीं प्रीती ।

तेव्हा सकामाची संगती । धरी निश्चितीं भावार्थें ॥३३०॥

सकामसंगती साचार । काम्यकर्मी अत्यादर ।

स्वर्गभोगीं महातत्पर । यजी देवपितर प्रमथादिक ॥३१॥

मी सर्वात्मा सवेश्वर । त्या माझ्या ठायीं अनादर ।

कामलंपटत्वें नर । देवतांतर उपासिती ॥३२॥

म्हणसी देवतांतर जें कांहीं । तें तूंचि पैं गा सर्वही ।

हाही ऐक्यभावो नाहीं । भेदबुद्धीं पाहीं विनियोग ॥३३॥

एंद्रादि देवद्वारां जाण । मीचि होय गा प्रसन्न ।

त्या माझ्या ठायीं नाहीं भजन । सकाम मन स्वर्गार्थी ॥३४॥

दृढ कामना जडली चित्तीं । सांगतां स्वर्गीं पुनरावृत्ती ।

तेही हितत्वेंचि मानिती । ऐक निश्चितीं अभिप्रावो ॥३५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी