एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम् ।

मानिनां चातिस्तब्धानां मद्वार्तापि न रोचते ॥३४॥

फल सांडूनि फुल खाये । तैसा परिपाक याज्ञिकां होये ।

स्वर्गकामाचेनि उपायें । अपायीं स्वयें पडताती ॥४१॥

अवघा संसार काल्पनिक । तेथ सत्य कैंचे स्वर्गसुख ।

परि श्रवणमात्रें देख । भुलले मूर्ख स्वर्गसुखा ॥४२॥

जैसा नपुंसक वांछी स्त्रीसुख । परी संग तया कैंचा देख ।

मुळींच नाहीं बीजारोप । मा कैंचा कामसाटोप तयासी ॥४३॥

परी लटिकाचि तडतडां उडे । कष्टोनि व्यर्थाचि पहुडे ।

परी तया नसे भगभोग रोकडे । तैसे स्वर्ग फुडे प्राणिया ॥४४॥

गव्हांचा जो प्रथम मोड । तोंडीं घालितां लागे गोड ।

परी जो जाणे पिकाचा निवाड । तो मोड जाण उपडीना ॥४५॥

पालेयाची चवी घेतां । गव्हांची गोडी न लगे तत्त्वतां ।

मग पाला पाळूनी स्वभावतां । शेवटीं रडता गव्हांचिकारणें ॥४६॥

तेवीं वेदु बोलिला स्वर्गफल । तें स्वधर्माचें कोंवळें मूळ ।

तें उप्डूनि खातां तत्काळ । मोक्षफळ अंतरे ॥४७॥

हें जाणती जे सज्ञान । ते स्वर्गासी नातळती आपण ।

परी मूर्खाचें सकामपण । अनिवार जाण अतिशयें ॥४८॥

कामाचिया लोलंगती । सदा सकाम कर्में करिती ।

तेणें जन्ममरणांचे आवर्तीं । पडले नुगंडती आकल्प ॥४९॥

त्यांसी हित सांगती साधुजन । ते न मानिती संतवचन ।

आम्ही वेदार्थीं सज्ञान । हा ज्ञानाभिमान अतिगर्वें ॥३५०॥

मी भगवंत नियंता सृष्टी । हें वेदें दाविल्या नवडे गोष्टी ।

निष्कामता कपाळ उठी । सकम पोटीं सुबुद्ध ॥५१॥

एवं वेद मानूनि प्रवृत्तिपर । ठकले सकळ सकाम नर ।

तोचि वेदार्थ ब्रह्मपर । स्वयें श्रीधर सांगत ॥५२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी