छाया प्रत्याह्वयाभासा, ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः ।

एवं देहादयो भावा, यच्छन्त्यामृत्युतो भयम् ॥५॥

जळीं प्रतिबिंब साच नसे । जो पाहे तो बिंबला दिसे ।

मिथ्या प्रपंचाचें रुप तैसें । निजकल्पनावशें भासत ॥८६॥

तें प्रतिबिंब पाहोनि डोळां । मी म्हणोनि लाविजे टिळा ।

तेवीं देहाभिमानाचा सोहळा । जीवाच्या कपाळा आदळे ॥८७॥

कां आपुलींचि उत्तरें । पडिसादें होतीं प्रत्युत्तरें ।

तें मिथ्याचि परी साचोकारें । श्रवणीं अक्षरें उमटती ॥८८॥

निश्चळ दोराचें निजरुप । भ्रमें भासला प्रचंड सर्प ।

तो मिथ्या परी भयकंप । महाखटाटोप उपजवी ॥८९॥

यापरी असंत देहादिक । देहाभिमानें जीवासी देख ।

जन्ममरणावर्त अनेक । आकल्प दुःख भोगवी ॥९०॥;

’आत्म्यापासोनि देहादि भेद । उपजला हें बोले वेद ।

वेदरुपें तूं प्रसिद्ध । मिथ्या वेदवाद घडे केवीं’ ॥९१॥

ऐसा उद्धवाचा आवांका । वेदवादाची आशंका ।

समूळ कळली यदुनायका । तेंचि उत्तर देखा देतसे ॥९२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी