यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणैर्गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते ॥

तथाऽक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलैरहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम् ॥२६॥

पृथ्वी जळ अनळ अनिळ । त्यांसी नभ व्यापक सकळ ।

परी पृथ्व्यादिकांचा मळ । नभासी अळुमाळ लागेना ॥४१॥

नभ पृथ्वीरजें कदा न मैळे । धुरकटेना धूमकल्लोळें ।

अग्नीचेनि महाज्वाळें । कदाकाळें जळेना ॥४२॥

वायूचेनि अतिझडाडें । आकाश कदाकाळें न उडे ।

उदकाचेनि अतिचढें । आकाश न बुडे सर्वथा ॥४३॥

कां सूर्याचे निदाघकिरणीं । नभ घामेजेना उन्हाळेनी।

अथवा हिमाचिया हिमकणीं । नभ कांकडोनी हिंवेना ॥४४॥

पर्जन्य वर्षतां प्रबळ । नभ वोलें नव्हे अळुमाळ ।

यापरी नभ निर्मळ । लावितांही मळ लागेना ॥४५॥

त्या आकाशासी अलिप्त । जें क्षराक्षराही अतीत ।

तें अक्षर परब्रह्म सदोदित । त्रिगुणातीत चिन्मात्र ॥४६॥

जें अजरामर अविनाशी । जें प्रकाशमान स्वप्रकाशीं ।

ऐसिये वस्तूची प्राप्ती ज्यासी । अद्वयत्वेंसीं फावली ॥४७॥

जेवीं न मोडितां लागवेगें । सोनटका सोनें झाला सर्वांगें ।

तेवीं करणीवीण येणें योगें । जे झाले निजांगें परब्रह्म ॥४८॥

त्यांसी गुणांची त्रिगुण मागी । लावितांही न लगे अंगीं ।

विषयी करितां विषयभोगीं । ते विषयसंगीं निःसंग ॥४९॥

घटीं चंद्रबिंब दिसे । तें घटासी स्पर्शेलें नसे ।

ओलें नव्हे जळरसें । देहीं जीव असे अलिप्त तैसा ॥३५०॥

ते घटीं कालविल्या शेण । बिंबप्रतिबिंबां नातळे जाण ।

तेवीं देहींचें पापाचरण । जीवशिवस्थान ठाकीना ॥५१॥

घटीं कालविल्या कस्तूरी । बिंबप्रतिबिंब सुवास न धरी ।

तेवीं देहींच्या पापपुण्याची थोरी । जीवशिवावरी पावेना ॥५२॥

आकाश जळावयालागीं । घृतें पेटविली महाआगी ।

आकाश असतां अग्निसंगीं । दाहो अंगीं लागेना ॥५३॥

आकाश असोनि अग्निमेळें । अग्निज्वाळे कदा न जळे ।

तेवीं ज्ञाता विषयकल्लोळें । कदा काळें विषयी नव्हे ॥५४॥

गुणांचेनि देहसंगें । योगी वर्ततां येणें योगें ।

ते भोगितांही विषयभोगें । अलिप्त सर्वागें सर्वदा ॥५५॥

हें कळलें ज्यां भोगवर्म । ते देहीं असोन परब्रह्म ।

त्यांसी बाधीना भोगभ्रम । अक्षर परम स्वयें झाले ॥५६॥

ते अक्षर झाले आतां । याही बोलासी ये लघुता ।

जन ज्ञानीं अज्ञानीं वर्ततां । अक्षरता अभंग ॥५७॥

ते विसरोनि ब्रह्मरुपता । मी देही म्हणवी देहअहंता ।

तेथें वाढली विषयावस्था । दृढ बद्धता तेणें झाली ॥५८॥

ते निवारावया बद्धता । त्यजावी विषयलोलुपता ।

विष्यत्यागेंवीण सर्वथा । नित्यमुक्तता घडेना ॥५९॥

न जोडतां नित्यमुक्तता । साधक जरी झाला ज्ञाता ।

तरी तेणें ज्ञातेपणें सर्वथा । विषयासक्तता न करावी ॥३६०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी