संत सोपानदेवांचे अभंग

या काव्यात निर्भीडपणा व परखडपणा व्यक्त होतोच, पण नाममहिमाचे माहात्म्य पटवून देण्यासाठी केलेला प्रयत्न दृग्गोचर होतो.

Books related to संत सोपानदेवांचे अभंग