உலகின் பத்து காடுகள் நிறைந்த நாடுகளில் ஒன்றான இந்தியா 68 மில்லியன் ஹெக்டேர் காடுகளைக் கொண்டுள்ளது, இது இப்போது பணக்கார பல்வேறு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் உறைவிடமாக உள்ளது, இது பரந்த அளவிலான சுற்றுலாத் துறையை ஈர்க்கிறது. பசுமையான அல்லது உலர்ந்த சாம்பல் காடுகளை மட்டுமல்ல, காடுகளின் குடும்ப உறுப்பினர்களையும் பாதுகாக்க இந்தியாவில் கடுமையான வனச் சட்டங்கள் உள்ளன. இந்தப் பக்கம் விரிவான புவியியல் விளக்கம் மற்றும் இந்திய பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் அதன் முக்கியத்துவத்துடன் இந்திய காடுகளின் காடு புத்தகமாகும்.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to இந்தியாவில் காடுகள்