संत सोयराबाईचे अभंग - संग्रह २

संत सोयराबाईंच्या अभंगातून विठ्ठलाशी जवळीक साधण्याचा मार्ग सापडतो.

Books related to संत सोयराबाईचे अभंग - संग्रह २


संत सोयराबाईचे अभंग - संग्रह २

संत सोयराबाईंच्या अभंगातून विठ्ठलाशी जवळीक साधण्याचा मार्ग सापडतो.

संत सोयराबाईचे अभंग - संग्रह १

परमात्म्याशी जवळीक साधण्याचा मार्ग संतांनी अभंगातून प्रभावीपणे सांगितला.