श्री रामाचे अभंग

श्री राम हा विष्णूचा सातवा अवतार आहे.