स्तवन मंजरी

श्री दासगणु महाराज कृत श्री सांईनाथ स्तवन मंजरी