शिकारी साखळी

रात्रीच्या भयाण एकांतात एका मागोमाग एक येणाऱ्या भयानक घटनांची साखळी. चित्त चक्रावून टाकणारी कथा.

Nimish Navneet SonarArtist, Creative, Leader, Literateur, Motivator, Retaliative, Sensual, Versatile, Witty