ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमोनमः ।

ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमोनमः ।

ॐ वामभागकलत्रार्धशरीराय नमोनमः ।

 

ॐ विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्याभाय नमोनमः ।

ॐ कोटिकन्दर्पसदृशलावण्याय नमोनमः । 

ॐ रत्नमौक्तिकवैडूर्यकिरीटाय नमोनमः ।

ॐ मंदाकिनीजलोपेतमूर्धजाय नमोनमः ।

 

ॐ चारुशीतांशुशकलशेखराय नमोनमः ।

ॐ त्रिपुण्ड्रभस्मविलसत्फालकाय नमोनमः ।

ॐ सोमपावकमार्ताण्डलोचनाय नमोनमः । 

ॐ वासुकीतक्षकलसत्कुण्डलाय नमोनमः ।

 

ॐ चारुप्रसन्नसुस्मेरवदनाय नमोनमः ।

ॐ समुद्रोद्भूतगरलकंधराय नमोनमः ।

ॐ कुरंगविलसत्पाणिकमलाय नमोनमः ।

ॐ परश्वधद्वयलसद्दिव्यकराब्जाय नमोनमः ।

 

ॐ वराभयप्रदकरयुगलाय नमोनमः ।

ॐ अनेकरत्नमाणिक्यसुहाराय नमोनमः ।

ॐ मौक्तिकस्वर्णरुद्राक्षमालिकाय नमोनमः ।

ॐ हिरण्यकिंकिणीयुक्तकंकणाय नमोनमः ।

 

ॐ मंदारमल्लिकादामभूषिताय नमोनमः । 

ॐ महामातंगसत्कृत्तिवसनाय नमोनमः ।

ॐ नागेंद्रयज्ञोपवीतशोभिताय नमोनमः ।

 

ॐ सौदामिनीसमच्छायसुवस्त्राय नमोनमः ।

ॐ सिंजानमणिमंजीरचरणाय नमोनमः ।

ॐ चक्राब्जध्वजयुक्तांघ्रिसरोजाय नमोनमः । 

ॐ अपर्णाकुचकस्तूरीशोभिताय नमोनमः ।

 

 

 

ॐ गुहमत्तेभवदनजनकाय नमोनमः ।

ॐ बिडौजोविधिवैकुण्ठसन्नुताय नमोनमः ।

ॐ कमलाभारतींद्राणीसेविताय नमोनमः ।

ॐ महापंचाक्षरीमन्त्रस्वरूपाय नमोनमः । 

ॐ सहस्रकोटितपनसंकाशाय नमोनमः ।

ॐ अनेककोटिशीतंशुप्रकाशाय नमोनमः ।

 

ॐ कैलासतुल्यवृषभवाहनाय नमोनमः ।

ॐ नंदीभृंगीमुखानेकसंस्तुताय नमोनमः ।

ॐ निजपादांबुजासक्तसुलभाय नमोनमः । 

ॐ प्रारब्धजन्ममरणमोचनाय नमोनमः ।

ॐ संसारमयदुःखौघभेषजाय नमोनमः ।

 

ॐ चराचरस्थूलसूक्ष्मकल्पकाय नमोनमः ।

ॐ ब्रह्मादिकीटपर्यन्तव्यापकाय नमोनमः ।

ॐ सर्वसहामहाचक्रस्यन्दनाय नमोनमः । 

ॐ सुधाकरजगच्छक्षूरथांगाय नमोनमः ।

ॐ अथर्वऋग्यजुस्सामतुरगाय नमोनमः ।

 

ॐ सरसीरुहसंजातप्राप्तसारथये नमोनमः ।

ॐ वैकुण्ठसायविलसत्सायकाय नमोनमः ।

ॐ चामीकरमहाशैलकार्मुकाय नमोनमः । 

ॐ भुजंगराजविलसत्सिञ्जिनीकृतये नमोनमः ।

ॐ निजाक्षिजाग्निसन्दग्ध त्रिपुराय नमोनमः ।

 

ॐ जलंधरासुरशिरच्छेदनाय नमोनमः ।

ॐ मुरारिनेत्रपूजांघ्रिपंकजाय नमोनमः ।

ॐ सहस्रभानुसंकाशचक्रदाअय नमोनमः । 

ॐ कृतान्तकमहादर्पनाशनाय नमोनमः ।

ॐ मार्कण्डेयमनोभीष्टदायकाय नमोनमः ।

 

ॐ समस्तलोकगीर्वाणशरण्याय नमोनमः ।

ॐ अतिज्वलज्वालामालविषघ्नाय नमोनमः ।

ॐ शिक्षितांधकदैतेयविक्रमाय नमोनमः । 

ॐ स्वद्रोहिदक्षसवनविघाताय नमोनमः ।

ॐ शंबरांतकलावण्यदेहसंहारिणे नमोनमः ।

 

ॐ रतिप्रार्तितमांगल्यफलदाय नमोनमः ।

ॐ सनकादिसमायुक्तदक्षिणामूर्तये नमोनमः ।

ॐ घोरापस्मारदनुजमर्दनाय नमोनमः । 

ॐ अनन्तवेदवेदान्तवेद्याय नमोनमः ।

ॐ नासाग्रन्यस्तनिटिलनयनाय नमोनमः ।

 

ॐ उपमन्युमहामोहभंजनाय नमोनमः ।

ॐ केशवब्रह्मसंग्रामनिवाराय नमोनमः ।

ॐ द्रुहिणांभोजनयनदुर्लभाय नमोनमः । 

ॐ धर्मार्थकामकैवल्यसूचकाय नमोनमः ।

 

ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणाय नमोनमः ।

ॐ अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमोनमः ।

ॐ कोलाहलमहोदारशमनाय नमोनमः ।

ॐ नारसिंहमहाकोपशरभाय नमोनमः । 

 

ॐ प्रपंचनाशकल्पान्तभैरवाय नमोनमः ।

ॐ हिरण्यगर्भोत्तमांगच्छेदनाय नमोनमः ।

ॐ पतंजलिव्याघ्रपादसन्नुताय नमोनमः ।

ॐ महाताण्डवचातुर्यपंडिताय नमोनमः ।

 

ॐ विमलप्रणवाकारमध्यगाय नमोनमः । 

ॐ महापातकतूलौघपावनाय नमोनमः ।

ॐ चंडीशदोषविच्छेदप्रवीणाय नमोनमः ।

ॐ रजस्तमस्सत्त्वगुणगणेशाय नमोनमः । 

 

ॐ दारुकावनमानस्त्रीमोहनाय नमोनमः ।

ॐ शाश्वतैश्वर्यसहितविभवाय नमोनमः । 

ॐ अप्राकृतमहादिव्यवपुस्थाय नमोनमः ।

ॐ अखंडसच्छिदानन्दविग्रहाय नमोनमः ।

 

ॐ अशेषदेवताराध्यपादुकाय नमोनमः ।

ॐ ब्रह्मादिसकलदेववन्दिताय नमोनमः ।

ॐ पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशतुरीयाय नमोनमः । 

ॐ वसुन्धरमहाभारसूदनाय नमोनमः ।

ॐ देवकीसुतकौन्तेयवरदाय नमोनमः ।

 

ॐ अज्ञानतिमिरध्वान्तभास्कराय नमोनमः ।

ॐ अद्वैतानन्दविज्ञानसुखदाय नमोनमः ।

ॐ अविद्योपाधिरहितनिर्गुणाय नमोनमः । 

ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रपूरिताय नमोनमः ।

ॐ गंधशब्दस्पर्शरूपसाधकाय नमोनमः ।

 

ॐ अक्षराक्षरकूटस्थपरमाय नमोनमः ।

ॐ षोडशाब्दवयोपेतदिव्यांगाय नमोनमः ।

ॐ सहस्रारमहापद्ममण्डिताय नमोनमः । 

ॐ अनन्तानन्दबोधांबुनिधिस्थाय नमोनमः ।

ॐ अकारादिक्षकारान्तवर्णस्थाय नमोनमः ।

 

ॐ निस्तुलौदार्यसौभाग्यप्रमत्ताय नमोनमः ।

ॐ कैवल्यपरमानन्दनियोगाय नमोनमः ।

ॐ हिरण्यज्योतिविभ्राजत्सुप्रभाय नमोनमः । 

 

ॐ ज्योतिषांमूर्तिमज्योतिरूपदाय नमोनमः ।

ॐ अनौपम्यमहासौख्यपदस्थाय नमोनमः ।

ॐ अचिंत्यमहिमाशक्तिरंजिताय नमोनमः ।

ॐ अनित्यदेहविभ्रांतिवर्जिताय नमोनमः ।

 

ॐ सकृत्प्रपन्नदौर्भाग्यच्छेदनाय नमोनमः ।

ॐ षट्त्रिंशत्तत्त्वप्रशादभुवनाअय नमोनमः ।

ॐ आदिमध्यान्तरहितदेहस्थाय नमोनमः ।

 

ॐ परानन्दस्वरूपार्थप्रबोधाय नमोनमः ।

ॐ ज्ञानशक्तिकृयाशक्तिसहिताय नमोनमः ।

ॐ पराशक्तिसमायुक्तपरेशाय नमोनमः । 

 

ॐ ओंकारानन्दनोद्यानकल्पकाय नमोनमः ।

ॐ ब्रह्मादिसकलदेववन्दिताय नमोनमः । 

 

 

॥ श्री महाकैलासाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel