ॐ दुर्गायै नमः ।

ॐ दारिद्र्यशमन्यै नमः ।

ॐ दुरितघ्न्यै नमः ।

ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

ॐ लज्जायै नमः ।

ॐ महाविद्यायै नमः ।

 

ॐ श्रद्धायै नमः ।

ॐ पुष्ट्यै नमः ।

ॐ स्वधायै नमः ।

ॐ ध्रुवायै नमः । 

ॐ महारात्र्यै नमः ।

ॐ महामायायै नमः ।

 

ॐ मेधायै नमः ।

ॐ मात्रे नमः ।

ॐ सरस्वत्यै नमः ।

ॐ शिवायै नमः ।

ॐ शशिधरायै नमः ।

ॐ शान्तायै नमः ।

ॐ शाम्भव्यै नमः ।

 

ॐ भूतिदायिन्यै नमः । 

ॐ तामस्यै नमः ।

ॐ नियतायै नमः ।

ॐ नार्यै नमः ।

ॐ काल्यै नमः ।

ॐ नारायण्यै नमः ।

ॐ कलायै नमः ।

 

 

 

ॐ ब्राह्म्यै नमः ।

ॐ वीणाधरायै नमः ।

ॐ वाण्यै नमः ।

ॐ शारदायै नमः । 

ॐ हंसवाहिन्यै नमः ।

ॐ त्रिशूलिन्यै नमः ।

 

ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।

ॐ ईशानायै नमः ।

ॐ त्रय्यै नमः ।

ॐ त्रयतमायै नमः ।

ॐ शुभायै नमः ।

ॐ शङ्खिन्यै नमः ।

 

ॐ चक्रिण्यै नमः ।

ॐ घोरायै नमः । 

ॐ कराल्यै नमः ।

ॐ मालिन्यै नमः ।

ॐ मत्यै नमः ।

ॐ माहेश्वर्यै नमः ।

 

ॐ महेष्वासायै नमः ।

ॐ महिषघ्न्यै नमः ।

ॐ मधुव्रतायै नमः ।

ॐ मयूरवाहिन्यै नमः ।

ॐ नीलायै नमः ।

ॐ भारत्यै नमः । 

ॐ भास्वराम्बरायै नमः ।

ॐ पीताम्बरधरायै नमः ।

 

ॐ पीतायै नमः ।

ॐ कौमार्यै नमः ।

ॐ पीवरस्तन्यै नमः ।

ॐ रजन्यै नमः ।

ॐ राधिन्यै नमः ।

ॐ रक्तायै नमः ।

 

ॐ गदिन्यै नमः ।

ॐ घण्टिन्यै नमः । 

ॐ प्रभायै नमः ।

ॐ शुम्भघ्न्यै नमः ।

ॐ सुभगायै नमः ।

ॐ सुभ्रुवे नमः ।

ॐ निशुम्भप्राणहारिण्यै नमः ।

 

ॐ कामाक्ष्यै नमः ।

ॐ कामुकायै नमः ।

ॐ कन्यायै नमः ।

ॐ रक्तबीजनिपातिन्यै नमः ।

ॐ सहस्रवदनायै नमः । 

ॐ सन्ध्यायै नमः ।

ॐ साक्षिण्यै नमः ।

 

ॐ शाङ्कर्यै नमः ।

ॐ द्युतये नमः ।

ॐ भार्गव्यै नमः ।

ॐ वारुण्यै नमः ।

ॐ विद्यायै नमः ।

ॐ धरायै नमः ।

 

ॐ धरासुरार्चितायै नमः ।

ॐ गायत्र्यै नमः । 

ॐ गायक्यै नमः ।

ॐ गङ्गायै नमः ।

ॐ दुर्गायै नमः ।

ॐ गीतघनस्वनायै नमः ।

 

ॐ छन्दोमयायै नमः ।

ॐ मह्यै नमः ।

ॐ छायायै नमः ।

ॐ चार्वाङ्ग्यै नमः ।

ॐ चन्दनप्रियायै नमः ।

ॐ जनन्यै नमः । 

ॐ जाह्नव्यै नमः ।

ॐ जातायै नमः ।

 

ॐ शान्ङ्कर्यै नमः ।

ॐ हतराक्षस्यै नमः ।

ॐ वल्लर्यै नमः ।

ॐ वल्लभायै नमः ।

ॐ वल्ल्यै नमः ।

ॐ वल्ल्यलङ्कृतमध्यमायै नमः ।

 

ॐ हरीतक्यै नमः ।

ॐ हयारूढायै नमः । 

ॐ भूत्यै नमः ।

ॐ हरिहरप्रियायै नमः ।

ॐ वज्रहस्तायै नमः ।

 

ॐ वरारोहायै नमः ।

ॐ सर्वसिद्ध्यै नमः ।

ॐ वरप्रदायै नमः ।

ॐ सिन्दूरवर्णायै नमः ।

ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः । 

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel