கிருஷ்ணர் தனது வாக்குறுதியை மீறிவிட்டார்

மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர் தனது வாக்குறுதியை எவ்வாறு மீறிவிட்டார் என்பதை இங்கு காண்போம்.

Tamil EditorTamil editor will bring best of tamil literature before you.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to கிருஷ்ணர் தனது வாக்குறுதியை மீறிவிட்டார்


When Krishna broke his promise.
Ramanayan and Mahabharata differences.
Did Draupadi Love Karna ? Read in Tamil.