भूते पकडणारा तात्या नाव्ही

कोणे एके काळी कोकणात एक तरुण नाव्ही एका छोट्या खेडेगावात राहत होता. त्याचे नाव होते तात्या. त्याला त्याचे केस कापणे आणि दाढी करणे हे काम खूप आवडत असे. लोकांचे केस कापताना आणि दाढी करताना तो त्यांच्याकडून अनेक मनोरंजक कथा ऐकायचा

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to भूते पकडणारा तात्या नाव्ही


भूतकथा भाग २
पोफळीतल्या चेटकीणीच्या झिंज्या
खडका कोथिंबिरीची गोष्ट
एका ऊ ची गोष्ट
सोमण सरांचे भूत
भूते पकडणारा  तात्या नाव्ही
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
ठकास महाठक
भूतकथा भाग १
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
वाड्याचे रहस्य