सूर्याच्या आरत्या

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.