एकांत...

यांना तुमची सोबत नको असते.. त्यांना हवा असतो एकटेपणा....एकांतवास...