दत्त स्तोत्रे

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे.

स्तोत्रेस्तोत्रे