५११ - स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः स्त्रियाम् 
५१२ - तद्भेदास्तपनाऽवीचिमहारौरवरौरवाः
५१३ - संघातः कालसूत्रं चेत्याद्याः सत्त्वास्तु नारकाः
५१४ - प्रेता वैतरणी सिन्धुः स्यादलक्ष्मीस्तु निर्‍ऋतिः
५१५ - विष्टिराजूः कारणा तु यातना तीव्रवेदना
५१६ - पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम्
५१७ - स्यात्कष्टं कृच्छ्रमाभीलं त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत् 
 

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel