प्रवेश चवथा

(पांडवाची झोंपडी, राघू पडला आहे. )

पांडबा-  राघू, बोलत का नाहींस ? नारायणराव डॉक्टर घेऊन येणार होते ! पण - (डॉक्टर व नारायणराव प्रवेश करतात.)

डॉक्टर -  हा पहा मी आलों आहें.

पांडबा -  कोण ? (पाहून) या, बसा. पहा पोरगा कसा कोमेजल्या फुलावाणी झालाय् तो !

डॉक्टर -  मी पाहतों अं ! गडबड नको करूं (तपासतो.) नारायणा टायफॉईट आहे. पांडवा, फार जपलं पाहिजे पाणी तापवून गार करून द्या. ताक, मोसंब्याचा रस पाजा; अंथरूणावरून उठूं देऊं नका; शौचाला बेडपॅन पाठवून देतों !

पांडबा -  डॉक्टर, आम्हां गरिबांना हें कसं साधणार ? तुमचं येडपन् आम्हास कसं जुळेल ?

नारायण -  पांडबा, मी आहें ना ! सारी मदत करीन बरं ! मी तुमच्या कडेच राहीन; कांहीं काळजी करू नका.

पांडबा -  बरा होईल का हा पोरगा, डॉक्टर ?

डॉक्टर -  होईल बरा ! जपून मात्र वागलं पाहिजे. पथ्यापाण्याला जपलं पाहिजे. तुम्ही भातभाकर मायेनं खायला द्याल, तर मरण मात्र जवळ येईल. मी सांगेन तसं वागा. नारासणा, चल औषध देतों. घाबरूं नका अं, पांडबा !

राघू -  बाबा, पाणी ?

नारायण -  सोडा द्या. पांडवा, आम्ही जातों.

डॉक्टर -  बरा होईल बरं, पांडया, तुमचा मुलगा.

पांडबा -  देव तुमच्या तोंडांत साखर पाडों. ( जातात, पडदा.)

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel