होवो माझे कांही         मला नाही त्याची चिंता
मिळूं दे ग माझ्या कंथा         समाधान                          ८१

होवो माझें काही         मला नाही त्याचे दु:ख
माझ्या कुंकवाला             मिळूं दे ग परी सुख                ८२

आंतून जळतें             मनांत रडते
परी वरून हांसते             उषाताई                               ८३

पावसावांचून             पीक नाही जमिनीला
कंथा ग वांचून                 सुख नाही कामिनीला             ८४

पावसावांचून             कसा भरारेल मळा
कंथा ग वांचून                 कामिनीला नाहीं कळा            ८५

सुनेला सासुरवास         नको करूं माझे आई
आपल्या घरी चाफा             परक्याची आली जाई          ८६

सुनेला सासुरवास         नको करूं माझे गंगा
आपल्या घरी चाफा             परक्याची आली रंभा          ८७

जावयाची जात             जसा पेटार्‍याचा नाग
त्याच्या मर्जीने तूं वाग             उषाताई                     ८८

जावयाची जात             जात खायाची जायाची
पुत्राची ग बोली                 अस्थि गंगेला न्यायाची        ८९

जांवई देईल मान         जाऊन बैसले लोकांत
आपला ग पुत्र                 पाणी घालील तोंडांत             ९०

जांवयाची जात             माजोरी मस्तवाल
आतां मी उषाताई             तुझ्यासाठी आल्यें काल        ९१

जांवयाची जात             रागीट तामसी
त्याच्या मर्जीने वागसी             उषाताई                     ९२

भ्रताराचा राग             जसा विस्तव इंगळ
त्याची मर्जी तूं सांभाळ             उषाताई                     ९३

देवाच्या देऊळी             नंदीला घाली माळ
मागते तान्हे बाळ             उषाताई                           ९४

शिवाची केली पूजा         नंदीला कोरा शेला
पुत्रासाठी नवस केला             उषाताईने                     ९५

देवाच्या देवळी             पुत्राची फळ-वाटी
शालूची कर ओटी             उषाताई                            ९६

वडाच्या झाडाला         सदा प्रदक्षिणा घालते
तान्हेबाळाला मागते             उषाताई                        ९७

तिन्ही ग त्रिकाळ         पूजा करिते गायींची
आस तान्ह्या ग बाळाची             उषाताईला                  ९८

देवाच्या देवळी             सहज गेल्यें होत्यें काल
प्रसाद दिला मला             दोन मोती एक लाल              ९९

देवाच्या देऊळी             सहज गेल्ये गाभार्‍यांत
प्रसाद दिला मला             दोन मोती अंगार्‍यात            १००


आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel