पाली भाषेतः-

७०२ समानभावं१ (१ अ., म.-समानभागं) कुब्बेथ गामे अक्कुट्ठवन्दितं।
मनोपदोसं रक्खेय्य सन्तो अनुण्णतो चरे।।२४।।

७०३ उच्चावचा निच्छरन्ति दाये अग्गिसिखूपमा।
नारियो मुनिं पलोभेतन्ति ता सु तं मा पलोभयुं।।२५।।

७०४ विरतो मेथुना धम्मा हित्वा कामे परोवरे२ (२ म.-परोपरे.)
अविरुद्धो असारत्तो पाणेसु तसथावरे।।२६।।

७०५ यथा अहं तथा एते, यथा एते तथा अहं।
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये।।२७।।

७०६ हित्वा इच्छं च लोभं च यत्थ सत्तो पुथुज्जनो।
चक्खुमा पटिपज्जेय्य तरेय्य नरकं इमं।।२८।।

मराठी अनुवादः-


७०२. गांवांत गेलं असतां वन्दन आणि निन्दा यांजविषयीं समभावानें वागावें, मनांतील प्रद्वेष आवरावा, व शांत होऊन निगर्वी व्हावें.(२४)

७०३ अरण्यांतील अग्निज्वालांप्रमाणें लहान मोठीं (प्रलोभनें इतस्तत:) संचार करीत असतात. स्त्रिया मुनीला लोभवूं पाहतात. त्यांनीं तुला मोहांत न पाडावें (याबद्दल सावध रहा).(२५)

७०४ लहान मोठे कामोपभोग सोडून स्त्रीसंगापासून विरत हो आणि स्थिर-चर प्राण्यांवर अविरुद्ध व अनासक्त होत्साता रहा. (२६)

७०५ ‘जसा मी तसे हे, व जसे ते तसा मी’ असें आपल्या उदाहरणानें जाणून कोणाला मारूं नये व मारवूं नये. (२७)

७०६ ज्या इच्छेत आणि लोभांत सामान्य जन बद्ध होतो, त्या इच्छेचा आणि लोभाचा त्याग करून चक्षुष्मन्तानें वागावें, व हे नरक तरून जावें. (२८)
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel