विदेह उवाच-मन्ये भगवतः साक्षात्पार्षदान्वो मधुद्विषः ।

विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८॥

सार्वभौम चक्रवर्ती । देहीं असोनि विदेहस्थिती ।

तो जनकु आर्पभांप्रती । अतिप्रीतीं विनवितु ॥१६॥

त्यांच्या भेटीसवें उलथलें सुख । विदेहासी देहेंवीण हरिख ।

तेणें हरिखेंकरुनियां देख । प्रीतिपूर्वक विनवितु ॥१७॥

तुमचें सामर्थ्य पाहतां येथ । तुम्ही ईश्वररुप समस्त ।

देहभावें तरी भगवद्भक्त । जैसे पार्षद हरीचे ॥१८॥

देवो आपुला आपण भक्तु । ऐसा जो कां उपनिषदर्थु ।

तो साच करुनि वेदार्थु । निजपरमार्थु अनुभवा ॥१९॥

’शिव होऊनि शिवु यजिजे’ । हें लक्षण तुम्हांसीच साजे ।

येरीं हे बोलचि बोलिजे । परी बोलते वोजें अर्थ न लभे ॥२२०॥

विष्णूनें सृष्टीं जें जें स्त्रजणें । तें तें तुम्हीं पवित्र करणें ।

मही विचरायाचीं कारनें । कृपाळूपणें दीनोद्धारा ॥२१॥

तुम्ही विचरा विश्वकणवा । परी भेटी होय प्राप्ति तेव्हां ।

आजि लाधलों तुमची सेवा । उद्भट दैवाथिलों मी ॥२२॥

आजि माझें धन्य दैव । आजि माझें धन्य वैभव ।

आजि धन्य मी सर्वीं सर्व । हे चरण अपूर्व पावलों ॥२३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी