मयैतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत् साङ्ख्ययोगयोः ।

जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद् धर्मविवक्षया ॥३८॥

अतिगुह्य ज्ञान परात्पर । जें उपनिषदांचें भांडार ।

म्यां सांगितलें साचार । योगसार योग्यांचें ॥१२॥

ज्या ज्ञानालागीं साधनकोटी । मुमुक्षु करिती हटतटीं ।

योगी रिघोनि गिरिकपाटीं । महामुद्रा नेहटीं साधिती ॥१३॥

वेदशास्त्रांचिया युक्ती । थोंटावल्या जिये अर्थीं ।

तें निजज्ञान म्यां तुम्हांप्रती । यथानिगुती सांगीतलें ॥१४॥

एवढिया ज्ञानाचा ज्ञानवक्ता । मी कोण हें न कळेल सर्वथा ।

तरी यज्ञाचा यज्ञभोक्ता । जाण तत्त्वतां मी विष्णू ॥१५॥

मज यावया हेंचि कारण । तुम्हीं ब्रह्मयाप्रती केला प्रश्न ।

तें उपदेशावया ब्रह्मज्ञान । स्वयें आपण येथें आलों ॥१६॥

ज्या उपदेशाच्या पोटीं । वर्णाश्रमपरिपाटी ।

न सांडितां होय माझी भेटी । तेही गोष्टी ध्वनिलीसे ॥१७॥

सांडावें ब्राह्मणपण । मग मांडावें संन्यासग्रहण ।

हे दोनी धर्म देहींचे जाण । उपदेशीं देहपण मुख्यत्वें मिथ्या ॥१८॥

उपदेशू करूनि प्रमाण । सनकादिकीं ब्राह्मणपण ।

अद्यापि सांडिलें नाहीं जाण । माझें गुह्य ज्ञान पावले ॥१९॥

तेणेंचि उपदेशें निश्चित । नारद ब्राह्मणपणें वर्तत ।

ब्रह्मानंदें डुल्लत । गात नाचत निजबोधें ॥७२०॥

ऐसें जें चैतन्यघन । आपुलें स्वरूप आपण ।

स्वयें करिताहे स्तवन । निजमहिमान द्योतावया ॥२१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी