मयैतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत् साङ्ख्ययोगयोः ।

जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद् धर्मविवक्षया ॥३८॥

अतिगुह्य ज्ञान परात्पर । जें उपनिषदांचें भांडार ।

म्यां सांगितलें साचार । योगसार योग्यांचें ॥१२॥

ज्या ज्ञानालागीं साधनकोटी । मुमुक्षु करिती हटतटीं ।

योगी रिघोनि गिरिकपाटीं । महामुद्रा नेहटीं साधिती ॥१३॥

वेदशास्त्रांचिया युक्ती । थोंटावल्या जिये अर्थीं ।

तें निजज्ञान म्यां तुम्हांप्रती । यथानिगुती सांगीतलें ॥१४॥

एवढिया ज्ञानाचा ज्ञानवक्ता । मी कोण हें न कळेल सर्वथा ।

तरी यज्ञाचा यज्ञभोक्ता । जाण तत्त्वतां मी विष्णू ॥१५॥

मज यावया हेंचि कारण । तुम्हीं ब्रह्मयाप्रती केला प्रश्न ।

तें उपदेशावया ब्रह्मज्ञान । स्वयें आपण येथें आलों ॥१६॥

ज्या उपदेशाच्या पोटीं । वर्णाश्रमपरिपाटी ।

न सांडितां होय माझी भेटी । तेही गोष्टी ध्वनिलीसे ॥१७॥

सांडावें ब्राह्मणपण । मग मांडावें संन्यासग्रहण ।

हे दोनी धर्म देहींचे जाण । उपदेशीं देहपण मुख्यत्वें मिथ्या ॥१८॥

उपदेशू करूनि प्रमाण । सनकादिकीं ब्राह्मणपण ।

अद्यापि सांडिलें नाहीं जाण । माझें गुह्य ज्ञान पावले ॥१९॥

तेणेंचि उपदेशें निश्चित । नारद ब्राह्मणपणें वर्तत ।

ब्रह्मानंदें डुल्लत । गात नाचत निजबोधें ॥७२०॥

ऐसें जें चैतन्यघन । आपुलें स्वरूप आपण ।

स्वयें करिताहे स्तवन । निजमहिमान द्योतावया ॥२१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel