एकचार्यनिकेतः स्याद्प्रमत्तो गुहाशयः ।

अलक्ष्यमाण आचारैर्मुनिरेकोऽल्पभाषणः ॥१४॥

सर्प सांघातु न राहे । एकाकी सुखें विचरत जाये ।

सदा सावधान राहे । श्वासू वाये जावों नेदी ॥१६०॥

तैसीच योगियाची गती । न साहे द्वैताची संगती ।

एकाकी वसे एकांतीं । जनांप्रती अलक्ष्य ॥६१॥

विषमाचा संगु न करी । परी समाचाही संगू न धरी ।

निघे देह संगाबाहेरी । त्वचेचे परी सर्पाचे ॥६२॥

सदा सावधानबुद्धी । लवनिमेष वायां जावों नेदी ।

अनुसंधान त्रिशुद्धी । तुटों नेदी सर्वथा ॥६३॥

सर्प बिळामाजीं रिघें बळें । मार्गीं मागू देखती सकळें ।

धाला भुकेला हें त्यां न कळे । गेला कळे सर्वांसी ॥६४॥

तैसाचि योगियाही योगबळें । न राहे जनांमाजीं जनमेळें ।

गुहेमाजीं पडिला लोळे । एकला खेळे एकपणीं ॥६५॥

हो का योगियांचा आचार । करितां देखती लहान थोर ।

सविकल्पनिर्विकल्प विचार । न कळे साचार कोणासी ॥६६॥

एक म्हणती कर्मठ । एक म्हणती कर्मभ्रष्ठ ।

एक म्हणती आत्मनिष्ठ । कळेना स्पष्ट कोणासी ॥६७॥

सर्पास बोलणेंचि नाहीं । बोले तरी अल्प कांहीं ।

तैसाच योगिया पाहीं । वाग्वादीं नाहीं सादर ॥६८॥

आंतुले कृपेचेनि बळें । बोले मृदु मंजुळ कोंवळें ।

श्रवणासी दोंदें एक वेळे । तेणें वचनमेळें निघालीं ॥६९॥

बोलणें तरी अतिअल्प । परी छेदी संकल्पविकल्प ।

त्याच्या बोलाचे स्वरूप । सत्यसंकल्प जाणती ॥१७०॥

जो एकाकी उदास । ज्याचें परमार्थीं मानस ।

तेणें गृहारंभाची आस । वृथा प्रयास न करावे ॥७१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी