सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि, बहिरर्कः समुत्थितः ।

देवता बान्धवाः सन्तः, सन्त आत्माऽहमेव च ॥३४॥

जेवीं आंधारेंसीं सगळी राती । निजतेजें निरसी गभस्ती ।

तेवीं सत्संगसूर्यप्राप्तीं । अविद्येची निश्चितीं निरसी निशा ॥३५॥

बाह्य उगवल्या गभस्ती । चोरभयाची होय निवृत्ती ।

तेवीं जोडल्या सत्संगती । भवभय कल्पांतीं असेना ॥३६॥

बाह्य सूर्योदयकाळीं । पक्षी सांडिती आविसाळीं ।

सत्संगसूर्याचे मेळीं । देहाचीं आविसाळीं सांडिती जीव ॥३७॥

बाह्य सूर्याच्या किरणीं । हर्षें विकासे कमळिणी ।

सत्संगसूर्याचे मिळणीं । निर्विकल्प कमळणी विकासे ॥३८॥

सूर्य उगवलिया गगनीं । चक्रवाकें मिळती मिळणीं ।

तेवीं सत्संग पावोनि । जीव शिव दोनी एकवटती ॥३९॥

बाह्य सूर्याचे पहांटेसी । पांथिक चालती स्वग्रामासी ।

सत्संगसूर्याचे प्रकाशीं । मुमुक्षु निजधामासी पावती ॥४४०॥

बाह्य सुर्याचे उदयस्थितीं । कर्माची चाले कर्मगती ।

सत्संग सूर्याचे संगतीं । निष्कर्म प्रवृत्ति प्रवर्ते ॥४१॥

सूर्यबिंबाचे उदयसंधीं । अर्घ्यदान दीजे वेदविदीं ।

सत्संगसुर्याचे संबंधीं । दीजे देहबुद्धी तिलांजळी ॥४२॥

सूर्यउदयाचिया प्राप्ती । याज्ञिक होमातें हविती ।

तेवीं सत्संगसूर्यस्थिती । अहंता हविती ज्ञानाग्नीं ॥४३॥

सूर्य उगवूनि आकाशीं । जगाची जड निद्रा निरसी ।

संत उगवूनि चिदाकाशीं । जीव चित्प्रकाशीं प्रबोधी ॥४४॥

हो कां साधु सूर्यासमान । हें बोलणें निलाग हीन ।

सूर्यो पावे अस्तमान । साधु प्रकाशमान सर्वदा ॥४५॥

सूर्यासी आच्छादी आभाळ । साधु सदा निजनिर्मळ ।

सूर्यासी सदा भ्रमणकाळ । साधु अचंचळ भ्रमणरहित ॥४६॥

ग्रहणकाळाचा लवलाहो । पावतां सूर्यातें ग्रासी राहो ।

साधु ग्रहांचा पुसोनि ठावो । स्वानंदें पहा हो नांदती ॥४७॥

धुई दाटतां प्रबळ । तेणें आच्छादे रविमंडळ ।

तम धूम मोहपडळ । साधूंसी अळुमाळ बाधीना ॥४८॥

सूर्य निजकिरणें सर्वांतें तावी । साधु निजांगें जग निववी ।

सूर्य सर्वांतें क्षयो दावी । साधु अक्षयी करी निजबोधें ॥४९॥

सूर्यो साह्य झालिया दृष्टीं । दृश्याकारें उघडे सृष्टी ।

सत्संग साह्य झालिया दृष्टीं । चिन्मात्रें सृष्टी ठसावे ॥४५०॥

विवेकें विचारितां देख । सूर्याहूनि साधु अधिक ।

साधु धरातळीं ज्ञानार्क । भवाब्धितारक निजसंगियां ॥५१॥

पृथ्वीतळीं देवता साधु । साधु दीनांचे सखे बंधु ।

साधुरुपें मी परमानंदु । जाण प्रसिद्धु परमात्मा ॥५२॥

देवां दीजे बळिअवदान । तेव्हां देव होती प्रसन्न ।

कृपातारक निजसज्जन । दयाळु पूर्ण दीनांचे ॥५३॥

सुहृद सखे सगोत्र बंधु । द्रव्यलोभें भजनसंबंधु ।

निर्लोंभें कृपाळू साधु । सखे बंधु दीनांचे ॥५४॥

संत केवळ कृपेचे दीप । संत ते माझें निजस्वरुप ।

यालागीं सत्संगें फिटे पाप । होती निष्पाप साधक ॥५५॥

निष्पाप करुनि साधकांसी । ब्रह्मस्वरुपता देती त्यांसी ।

ऐसें कृपाळुत्व साधूंपाशीं । जाण निश्चयेंसीं उद्धवा ॥५६॥

मी निर्गुणत्वें ब्रह्म पूर्ण । साधु चालतें बोलतें ब्रह्म जाण ।

साधूंसी रिघालिया शरण । तैं जन्ममरण असेना ॥५७॥

साधूंसी सद्भावें शरण । रिघाल्या नुरे जन्ममरण ।

साधु शरनागतां शरण्य । सत्य जाण उद्धवा ॥५८॥

भावें धरिलिया सत्संगती । संसारिया होय निर्मुक्ती ।

हें प्रतिज्ञापूर्वक श्रीपती । उद्धवाप्रती बोलिला ॥५९॥

सद्भावेंसीं सत्संगती । धरितां घरा ये ब्रह्मस्थिती ।

हें निजवर्म उद्धवाप्रती । देवें अध्यायांतीं निरुपिलें ॥४६०॥;

परम विरक्तीचें कारण । तें हें पुरुखाप्रकरण ।

उपसंहार श्रीकृष्ण । अध्यायांतीं जाण संपवी ॥६१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी