यस्मिन्मनो लब्धपदं यदेतच्छनैः शनैर्मुञ्चति कर्मरेणून् ।

सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्धनम् ॥१२॥

कामक्रोधादि महाशूर । पुत्र रणीं पडले थोर ।

तेणें दुःखें अतिजर्जर । मरणतत्पर दिसताति ॥३१॥

ऐसी ऐकोनि दुर्गाची वार्ता । उल्हासु वीरांचिया चित्ता ।

उठावा दीधला मागुता । दुर्ग सर्वथा घ्यावया ॥३२॥

निजधैर्ये वीर अदट । निजसत्त्वें अतिउद्भट ।

पुढें निर्धारितां वाट । थोर अचाट देखिलें ॥३३॥

कर्मरेणूंचे दुर्धर घाट । विधिवादें अवघड वाट ।

हळूहळू उल्लंघितां अचाट । समूळ सपाट तो केला ॥३४॥

पुढां रजतमाचें आगड । खोलपणें अत्यंत गूढ ।

घालूनि निवृत्तीचे दगड । सत्त्वें सुदृढ बूजिलें ॥३५॥

सांचलू नव्हतां बाहेरी । जिणोनि मनकर्णिकावोवरी ।

माळ चढविली ब्रह्मगिरी । ब्रह्मरंध्रीं उसळले ॥३६॥

तेथ जैताची एक घायी । अनुहत निशाण लागलें पाहीं ।

शोधितां पारखें कोणी नाहीं । केलें ठायीं स्ववश ॥३७॥

तेथ रजतमांच्या वाटा । सहजें जाल्या सपाटा ।

हरिखें रामराज्याचा चोहटा । धेंडे दारवंटा पीटिले ॥३८॥

पारिखें कोणी न पडे दृष्टी । ध्यानखड्गाची सोडिली मुष्टी ।

वैराग्यकवचाचिया गांठी । समदृष्टीं सोडिल्या ॥३९॥

ध्येय ध्यान ध्याता । त्रिपुटी न दिसे पाहतां ।

ध्यानखड्ग तत्त्वतां । न धरी सर्वथा या हेतू ॥१४०॥

दारुण युद्धसामग्री । सत्त्वें केली होती भारी ।

ते साधने सांडिलीं दुरी । कोणी वैरी असेना ॥४१॥

तन्मयतेचें छत्र धरूनी । समसाम्यसिंहासनीं ।

बैसला सहज समाधानी । त्यागी वोंवाळुनी जीवभावो ॥४२॥

शोधित वाढला सत्त्वगुण । तेणें सर्वस्वें केलें निंबलोण ।

पायां लागोनि आपण । स्वयें जाण उपरमला ॥४३॥

जैसा अग्नि असे काष्ठांच्या मेळीं । मंथिल्या काष्ठाची करी होळी ।

काष्ठ नाशूनि तत्काळीं । त्यजूनि इंगळीं उपशमे ॥४४॥

तैसें वाढोनि सत्त्व उत्तम । नाशूनि सांडी रजतम ।

पाठीं सत्त्वाचाही संभ्रम । स्वयें परम पावला ॥४५॥

तेथें निमालें जीवाचें जीवपण । ज्ञातृत्वेंसीं निमालें ज्ञान ।

निमालें प्रपंचाचें भान । चिन्मात्र पूर्ण कोंदलें ॥४६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी