यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम् ।

आदिरन्तो यदा यस्य तत्सत्यमभिधीयते ॥१८॥

प्रकृतिअंगीकारें देख । वस्तूपासाव होती लोक ।

जेवीं निद्रायोगें एक । होय अनेक निजस्वप्नीं ॥६५॥

जेवीं तंतूपासाव कोटि पट । कोटि पटीं तंतु एकवट ।

पाहतां आदि मध्य शेवट । द्वैताचें बोट रिघेना ॥६६॥

तेवीं वस्तूपासोनियां लोक । प्रकृतिपुरुषादि सकळिक ।

आदि-मध्य-अवसानीं एक । द्वैतवार्ता देख असेना ॥६७॥

तंतु सत्य पट मायिक । वस्तु सत्य अविद्या लटिक ।

जें आदि-मध्य-अवसानीं एक । तें सत्य निष्टंक उद्धवा ॥६८॥

जेवीं कां काष्ठाची बाहुली । काष्ठावयवें शोभे आली ।

तेवीं वस्तु वस्तुत्वें एकली । शोभा पावली जगत्वें ॥६९॥

जेवीं कां एकलें देह देख । दिसे अवयवरुपीं अनेक ।

तेवीं वस्तु एकली एक । आभासे अनेकस्वरुपीं ॥४७०॥

जेवीं कां जळीं क्रीडतां जळा । उपजवी तरंगांच्या माळा ।

तेवीं वस्तूचिया स्वलीळा । जगदादि मेळा प्रकाशे ॥७१॥

तरंगा आदि-मध्य-अवसानीं । जेवीं पाणीपणें असे पाणी ।

तेवीं उत्पत्ति स्थिति-निदानीं । वस्तु वस्तूपणीं अनश्वर ॥७२॥

ब्रह्म सत्य प्रपंच वावो । हा साधकां साधावया निर्वाहो ।

कार्यकारणअभिन्नभावो । देवाधिदेवो बोलिला ॥७३॥

कार्य कारणीं अभिन्न । तैं ब्रह्मीं माया कैंची भिन्न ।

जगद्रूपें ब्रह्म परिपूर्ण । अन्योपदेशें जाण दाविलें ॥७४॥

ब्रह्म माया काळगती । यें तिन्ही अनादि म्हणती ।

तेही न घडे उपपत्ती । येचि अर्थी हरि बोले ॥७५॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी