मदर्थे धर्मकामार्थान् आचरन् मदपाश्रयः ।

लभते निश्चलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने ॥२४॥

माझे भक्त जे उत्तम । त्यांचा धर्म अर्थ मीचि काम ।

मजवेगळा मनोधर्म । अन्यथा कर्म करूं नेणे ॥४८॥

माझें भजन उत्तम कर्म । मज अर्पे तो शुद्ध धर्म ।

मजकामने हा शुद्धकाम । ज्याचा आराम मजमाजीं ॥४९॥

वेंचूनियां नाना अर्थ । संग्रहो करिती परमार्थ ।

नश्वर अर्थ जें वित्त । तें माझे भक्त न संचिती ॥७५०॥

ज्यांचें धनावरी चित्त । ते केवळ जाण अभक्त ।

ते जें जें कांही भजन करीत । तें द्रव्यार्थ नटनाट्य ॥५१॥

भक्तीमाजीं विरुद्धपण । विरुद्ध धर्माचें लक्षण ।

तेंही करीन निरूपण । सावधान अवधारीं ॥५२॥

मनसा वाचा कर्में जाण । जेथ नाहीं मदर्पण ।

तें तें दांभिक भजन । केवळ जाण उदरार्थ ॥५३॥

माझें भजन करूनि गौण । जो करूं रिघे धनार्जन ।

हें भजनविरुद्ध लक्षण । मुख्य जाण भक्ताचें ॥५४॥

गांठींचें वेंचूं नेणे धन । कोरडें करी माझें भजन ।

मजसी जेणें केलें वंचन । विरुद्धलक्षण मुख्यत्वें ॥५५॥

या नांव अर्थविरुद्धता । आतां दुष्टकामीं जो विचरता ।

मी भजतसें भगवंता । दोष सर्वथा मज न लगे ॥५६॥

ऐस‍ऐसिया भावना । जो दृष्ट कामीं विचरे जाणा ।

हे भजनीं विरुद्धलक्षणा । भक्ता अभक्तपणा आणीत ॥५७॥

मज नार्पितां जें जें श्राद्ध । ते त्याची कल्पना विरुद्ध ।

श्राद्धसंकल्प अविरुद्ध । मदर्पणें वेद गर्जती ॥५८॥

श्राद्धीं मुख्य संकल्प जाण । पितरस्वरूपी जनार्दन ।

ऐसें असोनियां जाण । नैवेद्य मदर्पण न करिती ॥५९॥

अन्न ब्रह्म अहं ब्रह्म । हें श्राद्धीचें गुह्य वर्म ।

ऐसें नेणोनि शुद्ध कर्म । वृथा भ्रम वाढविती ॥७६०॥

मी सकळ जगाचा जनिता । मुख्य पितरांचाही मी पिता ।

त्या मज कर्म नार्पितां । विरुद्ध सर्वथा तें श्राद्ध ॥६१॥

मज नार्पितां जें जें करणें । तें तें उपजे अभक्तपणें ।

विरुद्ध धर्माचीं लक्षणें । दुःख दारुणें अनिवार ॥६२॥

उत्तम भक्तांचें लक्षण । संकल्पेंवीण जाण ।

अन्नपानादि मदर्पण । करिती खूण जाणती ॥६३॥

ध्रुवाच्यापरी अढळ । ते माझ्या ठायीं भजनशीळ ।

ते माझी भक्ति अचंचळ । अतिनिश्चळ पावती ॥६४॥

आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी । या तिघांसी जी नव्हेचि प्राप्ती ।

ते माझी जे चौथी भक्ती । प्रेमें पावती उद्धवा ॥६५॥

आर्त आर्तिहरणकाजें । जिज्ञासु जाणपणालागीं भजे ।

तिजेनि वांछिजे । अतिअर्थसिद्धी ॥६६॥

यावरी चौथियाचे ठायीं । या कल्पनांचा मागमोस नाहीं ।

यालागीं चौथी भक्ति पाहीं । त्याच्या ठायीं घर रिघे ॥६७॥

जया भक्तीमाजीं वाडेंकोडें । मीच मी चहूंकडे ।

जेथींच्या तेथें सांपडें । हें भजनें जोडे तयासी ॥६८॥

संकल्प केलियावीण । सहजें होतसे मदर्पण ।

हें चवथे भक्तीचें लक्षण । अतर्क्यभजन पैं माझे ॥६९॥

तेथ जें करणें तेचि पूजा । जें बोलणें तो जपू माझा ।

जें देखणें तें अधोक्षजा । दर्शन वोजा होतसे ॥७७०॥

तेथ चालणें ते यात्रा माझी । जें भक्षी तें मजचि यजी ।

त्याची निद्रा ते समाधि माझी । ऐसा मजमाजीं भजतसे ॥७१॥

यापरी अनायासें जाण । सहजें होतसे मदर्पण ।

हे चौथी भक्ति सनातन । उद्धवा संपूर्ण तो लाभे ॥७२॥

उद्धवा ऐसें मानिसी चित्तीं । जे मुळींहूनि चारी भक्ती ।

पहिली दुजी तिजी चौथी । मिथ्यावदंती कल्पना ॥७३॥

सहज माझी जे प्रकाशस्थिती । ते भक्ति बोलिजे भागवती ।

संविती बोलिजे वेदांतीं । शैवीं शक्ती बोलिजे ॥७४॥

बौद्ध जिनेश नेमिनाथ । जोगी म्हणती आदिनाथ ।

भैरव खंडेराव गाणपत्य । अव्यक्त म्हणत एक पै ॥७५॥

एक म्हणती हे आदिमाता । सौर म्हणती तो हा सविता ।

असो नांवांची बहु कथा । उपासकता विभागें ॥७६॥

ऐशी जे कां प्रकाशस्थिती । त्या नांव बोलिजे भक्ती ।

जेणें प्रकाशें त्रिजगतीं । उत्पत्ति स्थिति लय भासे ॥७७॥

माझ्या नाना अवतारमाळा । येणें प्रकाशें प्रकाशती सोज्ज्वळा ।

देवो देवी सकळा । येणें प्रकाशमेळां भासती ॥७८॥

माझ्या अवतारांची उत्पत्ती । तेणें प्रकाशें असे होती ।

नाना चरित्रें अंतीं । प्रवेशती ते प्रकाशीं ॥७९॥

ऐसिया प्रकाशाची जे प्राप्ती । ते जाण सनातन माझी भक्ती ।

उद्धवा म्यां हे तुजप्रती । यथानिगुती सांगीतली ॥७८०॥

निश्चळभक्ती सनातन । हें मुळींचें पदव्याख्यान ।

यालागीं भक्ति सनातन । समूळ जाण बोलिलों ॥८१॥

सांडूनि पदपदार्था । नाहीं बोलिलों जी वृथा ।

सावधान व्हावें श्रोतां । पुढील कथा अनुपम ॥८२॥

उद्धवा हे ऐसी माझी भक्ती । कैसेनि म्हणसी होये प्राप्ती ।

भावें धरिलिया सत्संगती । माझी भक्ती उद्‍बोधे ॥८३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी