अहङ्कारकृतं बन्धं आत्मनोऽर्थविपर्ययम् ।

विद्वान्निर्विद्य संसार चिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत् ॥२९॥

जेथ मुहूर्तमात्र वसती घडे । त्या ठायाचा अभिमान चढे ।

ऐसें अभिमानाचें सांकडें । पाहें पां रोकडें कौतुक त्याचें ॥३१॥

बुद्धि अहंकार अळुमाळ । उठतां शुद्धासी करी शबळ ।

तेणें देहयोगें धरिल्या बळ । करी तत्काळ विपरीत ॥३२॥

अहंकार खवळल्या जाण । करी आनंदाचें आच्छादन ।

बुडे परमात्मस्फूर्तीचें स्फुरण । देहाचें मीपण वाढवी ॥३३॥

जेवीं कूर्मीच्या पिलियां । चक्षुरमृतें तृप्ती तयां ।

तेंचि मातेसि चुकलिया । मग भुकेलिया कर्दमू सेवी ॥३४॥

तेवीं खुंटलिया आनंद‍अभिव्यक्ती । जीवासी वाढे विषयासक्ती ।

कामिनीकामा पंगिस्त होती । चिंता चित्तीं विषयांची ॥३५॥

विसरला आपुलें पूर्णपण । धनालागीं अतिहीन दीन ।

मी देहवंत परिच्छिन्न । ऐसा देहाभिमान दृढ होय ॥३६॥

तेणें कर्माकर्मांचे आघात । नाना नरकयातना होत ।

जन्ममरणादि आवर्त । तेणें दुःखी होत अतिदुःखें ॥३७॥

भोगितां दुःखयातना । त्रासु उपजे ज्याच्या मना ।

न साहवे भववेदना । तेणें देहाभिमाना सांडावें ॥३८॥

अभिमान सांडितां न संडे । हेंचि दुर्घट थोर मांडे ।

यालागीं साधनाचें सांकडें । सोसणें पडे साधकां ॥३९॥

जें जें करावें साधन । साधनीं रिघे साधनाभिमान ।

धांवणें नागवी संपूर्ण । साधनीं विघ्न होय तैसें ॥४४०॥

ऐक साधकांचें साधन । वेदोक्त स्वधर्माचरण ।

साधावें वैराग्य पूर्ण । माझें भजन अतिप्रीतीं ॥४१॥

तत्काळ जावया देहाभिमान । अखंड माझें नामस्मरण ।

गीत नृत्य हरिकीर्तन । सर्वांभूतीं समान मद्‍भावो ॥४२॥

मद्‍भावें भूतें समस्त । सर्वदा पाहतां सतत ।

मी तुरीय जो सर्वगत । ते ठायीं चित्त प्रवेशे ॥४३॥

तिहीं अवस्थांमाजीं मी सतत । तिहीं अवस्थांतें मी प्रकाशित ।

तिहीं अवस्थांहूनि अतीत । तो जाण निश्चित मी तुरीयू ॥४४॥

तिहीं गुणांहूनि परता । चौथेपणेंवीण चौथा ।

तो मी तुरीय जाण तत्त्वतां । ते ठायीं चित्ता जो ठेवी ॥४५॥

तेथें ठेवितां चित्ता । जीवू पावे मद्‌रूपता ।

निमाली सांसारिक चिंता । विषयावस्था बुडाली ॥४६॥

तेव्हां चित्त चिंता चिंतन । विषयवासना अभिमान ।

या अवघियांचें होय शून्य । मी स्वानंदघन स्वयें प्रकटें ॥४७॥

न तुटतां भेदाचें भेदभान । जो म्हणवी मी सज्ञान ।

वृथा धरी ज्ञानाभिमान । तोही अज्ञान तें ऐका ॥४८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी