एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि ।

छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः ॥२७॥

कमलनाभा कमलानना । कमलालया कमलधारणा ।

कमलिनीवासस्थाना । कमलनयना श्रीकृष्णा ॥५४॥

प्रकृतिपुरुषयोग अवघड । योग्यां न कळे भिन्न निवाड ।

या संशयाचें अतिजाड । हृदयीं झाड वाढलें ॥५५॥

हृदयीं संदेहाचीं मूळें । प्रकृतिभूमीं विकल्पजळें ।

संशयवृक्ष तेणें बळें । वाढला अहंफळें सदा फळित ॥५६॥

ज्या वृक्षाचीं सदा फळें खातां । जीव न राहे सर्वथा ।

तेणें संशयाची अधिकता । उसंतू चित्ता पैं नाहीं ॥५७॥

ऐशिया वृक्षाचें छेदन । कृपेनें करावें आपण ।

सोडूनि ज्ञानतिखवाग्बाण । करीं निर्दळण निजांगें ॥५८॥

योगयागशास्त्रपाठें । करितां धर्मकर्मकचाटें ।

या वृक्षाचें पानही न तुटे । हें कठिणत्व मोठें गोविंदा ॥५९॥

या वृक्षाचें करितां छेदन । ब्रह्मा झाला संदेहापन्न ।

तुवां हंसगीत सांगोन । उद्धरिला जाण सुपुत्र ॥२६०॥

मुख्य ब्रह्म्याची ऐशी अवस्था । तेथ इतरांची कोण कथा ।

या वृक्षाचा छेदिता । तुजवीण सर्वथा आन नाहीं ॥६१॥

छेद करितां वरिवरी । वासना मुळ्या उरल्या उरी ।

फांफाईल चौगुण्यापरी । अतिशयें भारी बांबळे ॥६२॥

याचा समूळ मूळेंसीं कंदू । छेदिता छेदक तूं गोविंदू ।

तुजवेगळा संशयच्छेदू । भलता प्रबुद्धू करुं न शके ॥६३॥

म्हणशी संशय हृदयाच्या ठायीं । तेथ शस्त्रांचा रिगमू नाहीं ।

म्यां छेदावें कैसें कायी । ते अर्थीचे मी पाहीं सांगेन ॥६४॥

तुझें ज्ञानचक्र अलोलिक । तुझेनि शब्दतेजें अतितिख ।

समूळ संशयाचें छेदक । तुझें वचन एक गोविंदा ॥६५॥

ऐसें तुझें ज्ञानवचन । तुवां केलिया कृपावलोकन ।

समूळ संशयाचें निर्दळण । सहजेंचि जाण होताहे ॥६६॥

तरी तुवां श्रीमुकुंदा । फेडावी माझी संशयबाधा ।

तया उद्धवाचिया शब्दा । गोपीराद्धा सांगेन म्हणे ॥६७॥

असतां बहुसाल सज्ञान । सकळ संशयांचें निर्दळण ।

मीचि कर्ता हें काय कारण । तेंही लक्षण अवधारीं ॥६८॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी