श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

ॐ नमो सद्‍गुरु तूं ज्योतिषी । एकात्मतेचें घटित पाहसी ।

चिद्‍ब्रह्मेंसी लग्न लाविशी । ॐ पुण्येंसी तत्त्वतां ॥१॥

वधूवरां लग्न लाविती । हें देखिलें असे बहुतीं ।

आपुली आपण लग्नप्राप्ती । हे अलक्ष्य गती गुरुराया ॥२॥

लग्न लाविती हातवटी । पांचां पंचकांची आटाटी ।

चुकवूनि काळाची काळदृष्टी । घटिका प्रतिष्ठी निजबोधें ॥३॥

चहूं पुरुषार्थांचें तेलवण । लाडू वळिले संपूर्ण ।

अहंभावाचें निंबलोण । केलें जाण सर्वस्वें ॥४॥

साधनचतुष्ट्याचा सम्यक । यथोक्त देऊन मधुपर्क ।

जीवभावाची मूद देख । एकाएक सांडविली ॥५॥

विषयसुख मागें सांडे । तेंचि पायातळीं पायमांडे ।

सावधान म्हणसी दोंहीकडे । वचन धडफुडें तें तुझें ॥६॥

व्यवधानाचें विधान तुटे । सहजभावें अंत्रपटु फिटे ।

शब्द उपरमोनि खुंटे । मुहूर्त गोमटे पैं तुझें ॥७॥

अर्धमात्रा समदृष्टी । निजबिंबीं पडे गांठी ।

ऐक्यभावाच्या मीनल्या मुष्टी । लग्नकसवटी अनुपम ॥८॥

तेथ काळा ना धवळा । गोरा नव्हे ना सांवळा ।

नोवरा लक्षेना डोळां । लग्नसोहळा ते ठायीं ॥९॥

परी नवल कैसें कवतिक । दुजेनवीण एकाएक ।

एकपणीं लग्न देख । लाविता तूं निःशेख गुरुराया ॥१०॥

तुज गुरुत्वें नमूं जातां । तंव आत्मा तूंचि आंतौता ।

आंतु कीं बाहेर पाहों जातां । सर्वीं सर्वथा तूंचि तुं ॥११॥

तुझें तूंपण पाहतां । माझें मीपण गेलें तत्त्वतां ।

ऐसें करूनियां गुरुनाथा । ग्रंथकथा करविसी ॥१२॥

मागील कथासंगती । सप्तमाध्यायाचे अंतीं ।

अवधूतें यदूप्रती । कथा कापोती सांगीतली ॥१३॥

पृथ्वी-आदिअंतीं चोखट । कपोतापर्यंत गुरु आठ ।

सांगीतले अतिश्रेष्ठ । गुरु वरिष्ठ निजबोधें ॥१४॥

उरल्या गुरूंची स्थिती । अवधूत सांगेल यदूप्रती ।

तेथें सावधान ठेवा चित्तवृत्ती । श्रवणें स्थिति तद्‍बोधें ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी