एवं गदिः कर्म गतिर्विसर्गो घ्राणो रसो दृक् स्पर्शः श्रुतिश्च ।

सङ्कल्पविज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजःसत्त्वतमोविकारः ॥१९॥

जैसी वाचेची व्युत्पत्ती । तैसीच कर्मेंद्रियांची प्रवृत्ती ।

चरणांच्या ठायीं गती । ग्रहणशक्ती हस्तांची ॥३७०॥

विसर्ग जाण वायूचा । सुखोद्रेक तो लिंगाचा ।

कर्मेंद्रियीं पांचवी वाचा । विस्तारू तिचा सांगीतला ॥७१॥

तैसीच जाण ज्ञानकरणें । दृष्टी उठी देखणेपणें ।

रसना रसातें चाखों जाणे । श्रवण श्रवणें अधिकारू ॥७२॥

शीत उष्ण मृदु कठिण । हें त्वगिंद्रियाचें लक्षण ।

सुगंध दुर्गंध जाणतेपण । घ्राण विचक्षण ते कर्मीं ॥७३॥

संकल्प विकल्प मनाचे । निश्चयो कर्म बुद्धीचें ।

चिंतन जाण चित्ताचें । अहंकाराचें मीपण ॥७४॥

सूत्र तंव प्रधानाचें । विकार रजतमसत्वांचे ।

संक्षेपें विवरण तिहींचे । ऐक साचें सांगेन ॥७५॥

आधिदैव आधिभौत । ज्यासी अध्यात्म म्हणत ।

वाढला जो प्रपंचू येथ । ईश्वराचें अभिव्यक्त स्वरूप जाण ॥७६॥

जगाचें मूळकारण । अंगें ईश्वरचि आपण ।

त्या कारणाहूनि कार्य भिन्न । नव्हे जाण सर्वथा ॥७७॥

हो कां घृताची एके काळीं । थिजोनि झालि पुतळी ।

ते घृताहोनि वेगळी । नाहीं देखिली प्रत्यक्ष ॥७८॥

काष्ठाचा घोडा केला । अंगें ठाणें अति मिरविला ।

तो काष्ठपणा नाहीं मुकला । सर्वांगें शोभला काष्ठत्वें ॥७९॥

त्याचे पाहतां वेगळाले अवयव । खूर खांद काष्ठचि सर्व ।

तेवीं महाभूतें गुणप्रभव । स्वरूप सावेव शिवाचें ॥३८०॥

सुवर्णाचें झालें लेणें । तें जेवीं मिरवे सोनेपणें ।

तेवीं महाभूतें विषयकरणें । अभिन्नपणें शिवरूप ॥८१॥

फडा पुच्छ वांकुडा बाग । येणें आकारें म्हणती नाग ।

तो नाग नव्हे सोनेंचि चांग । तेवीं हें जग मद्रूप ॥८२॥

प्रपंच ईश्वरासी अभिन्न । येचि अर्थीं श्रीनारायण ।

उद्धवासी सांगें आपण । अभिन्नपणे जीवशिवां ॥८३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी