त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः ।

अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः ॥२८॥

तूं निर्गुण निर्विशेष । चिन्मात्रैक चिदाकाश ।

पुरुषांमाजीं उत्तम पुरुष । वंद्य सर्वांस तूं एक ॥१६॥

तूं ब्रह्म गा निर्विकार । प्रकृतिपुरुषांहोनि पर ।

तुझा वेदशास्त्रां न कळे पार । अगोचर इंद्रियां ॥१७॥

ऐक आमुचे भाग्याची कळा । त्या तुज प्रत्यक्ष देखतों डोळां ।

मुकुटकुंडलें वनमाळा । घनसांवळा शोभतु ॥१८॥

सुंदर राजीवलोचन । पीतांबर परिधान ।

देखोनि निवताहे तनुमन । तूं जगज्जीवन जगाचा ॥१९॥

त्या तुझें दर्शन अतिगोड । देखतां पुरे जगाचें कोड ।

त्याही देहाची तुज नाहीं चाड । ऐसा निचाड तूं देवा ॥८२०॥

तरी भक्तकृपेचा कळवळा । धरिसी नानावतारमाळा ।

भक्त‍इच्छा तूं स्वलीळा । देहाचा सोहळा दाविसी ॥२१॥

भक्तकृपेनें तत्त्वतां । तूं अवतरलासी कृष्णनाथा ।

तरी माझिया प्रश्नाचा वक्ता । न प्रार्थितां जालासी ॥२२॥

जेवीं वत्सा हुंकारें गाये । वोरसली धांवताहे ।

तेवीं उद्धवप्रश्नीं देव पाहें । वोळलाहे निजबोधें ॥२३॥

धन्यासी दुभतें दोनी सांजे । तेंही वत्सयोगें पाविजे ।

वत्सासी वोळली सदा सहजें । तेवीं अधोक्षजें उद्धवासी ॥२४॥

उद्धव आवडला आवडीं । त्याच्या प्रश्नाची अतिगोडी ।

बापु भाग्याची परवडी । जोडिल्या जोडी श्रीकृष्णू ॥२५॥

जें जें कांहीं उद्धव पुसतू । त्यासी अंजुळी वोडवीं श्रीकृष्णनाथू ।

आवडी त्यातें चाटूं पाहतू । भावार्था अनंतू भुलला ॥२६॥

जैशी अजातपक्ष पिलीं । त्यांसी पक्षिणी मुखीं चारा घाली ।

तैसी निजज्ञानगुह्यबोली । कृष्ण हृदयीं घाली उद्धवाचे ॥२७॥

उद्धवप्रश्नाचें उत्तर । पांच श्लोकीं शारङ्गधर ।

साधुलक्षणें विचित्र । अतिपवित्र सांगेल ॥२८॥

साधुलक्षणें अपार जाण । त्यांत उत्तमोत्तम तीस गुण ।

निवडोनियां श्रीकृष्ण । उद्धवासी आपण सांगतु ॥२९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel