त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः ।

अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः ॥२८॥

तूं निर्गुण निर्विशेष । चिन्मात्रैक चिदाकाश ।

पुरुषांमाजीं उत्तम पुरुष । वंद्य सर्वांस तूं एक ॥१६॥

तूं ब्रह्म गा निर्विकार । प्रकृतिपुरुषांहोनि पर ।

तुझा वेदशास्त्रां न कळे पार । अगोचर इंद्रियां ॥१७॥

ऐक आमुचे भाग्याची कळा । त्या तुज प्रत्यक्ष देखतों डोळां ।

मुकुटकुंडलें वनमाळा । घनसांवळा शोभतु ॥१८॥

सुंदर राजीवलोचन । पीतांबर परिधान ।

देखोनि निवताहे तनुमन । तूं जगज्जीवन जगाचा ॥१९॥

त्या तुझें दर्शन अतिगोड । देखतां पुरे जगाचें कोड ।

त्याही देहाची तुज नाहीं चाड । ऐसा निचाड तूं देवा ॥८२०॥

तरी भक्तकृपेचा कळवळा । धरिसी नानावतारमाळा ।

भक्त‍इच्छा तूं स्वलीळा । देहाचा सोहळा दाविसी ॥२१॥

भक्तकृपेनें तत्त्वतां । तूं अवतरलासी कृष्णनाथा ।

तरी माझिया प्रश्नाचा वक्ता । न प्रार्थितां जालासी ॥२२॥

जेवीं वत्सा हुंकारें गाये । वोरसली धांवताहे ।

तेवीं उद्धवप्रश्नीं देव पाहें । वोळलाहे निजबोधें ॥२३॥

धन्यासी दुभतें दोनी सांजे । तेंही वत्सयोगें पाविजे ।

वत्सासी वोळली सदा सहजें । तेवीं अधोक्षजें उद्धवासी ॥२४॥

उद्धव आवडला आवडीं । त्याच्या प्रश्नाची अतिगोडी ।

बापु भाग्याची परवडी । जोडिल्या जोडी श्रीकृष्णू ॥२५॥

जें जें कांहीं उद्धव पुसतू । त्यासी अंजुळी वोडवीं श्रीकृष्णनाथू ।

आवडी त्यातें चाटूं पाहतू । भावार्था अनंतू भुलला ॥२६॥

जैशी अजातपक्ष पिलीं । त्यांसी पक्षिणी मुखीं चारा घाली ।

तैसी निजज्ञानगुह्यबोली । कृष्ण हृदयीं घाली उद्धवाचे ॥२७॥

उद्धवप्रश्नाचें उत्तर । पांच श्लोकीं शारङ्गधर ।

साधुलक्षणें विचित्र । अतिपवित्र सांगेल ॥२८॥

साधुलक्षणें अपार जाण । त्यांत उत्तमोत्तम तीस गुण ।

निवडोनियां श्रीकृष्ण । उद्धवासी आपण सांगतु ॥२९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी