नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश, ब्रह्मायुषाऽपि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः ।

योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥६॥

तुजमाजीं न विरतां साचार । ब्रह्मायु होऊनियां नर ।

योगयागें शिणतां अपार । प्रत्युपकार कदा न घडे ॥७१॥

असो सज्ञान ज्ञाते जन । करितां नानाविध साधन ।

तुझिया उपकारा उत्तीर्ण । अणुप्रमाण कदा नव्हती ॥७२॥

तो उपकार कोण म्हणसी । निजभक्तांच्या कल्मषांसी ।

सबाह्याभ्यंतर निर्दळिसी । उभयरुपेंसीं कृपाळुवा ॥७३॥

अंतरीं अंतर्यामीरुपें । बाह्य सद्गुरुस्वरुपें ।

भक्तांचीं सबाह्य पापें। सहित संकल्पें निर्दळिसी ॥७४॥

अंतर्यामी आणि सद्गुरु । उभयरुपें तूं करुणाकरु।

निरसूनि भक्तभवभारु । निजनिर्धारु धरविसी ॥७५॥

निजनिर्धाराचें लक्षण । सहजें हारपे मीतूंपण ।

स्वयें विरे देहाभिमान । जन्मजरामरण मावळे ॥७६॥

गेलिया जन्मजरामरण । सहजें होती आनंदघन ।

ऐसे तुझिया कृपें जाण । उपकारें पूर्ण निजभक्त ॥७७॥

ऐसी आपुली स्वरुपस्थिती । भक्तां अर्पिसी कृपामूर्ती ।

तो तूं निजस्वामी श्रीपती । पूज्य त्रिजगतीं त्रिदशांसी ॥७८॥

ऐसे तुझेनि निजप्रसादें । भक्त सुखी जाहले स्वानंदेम ।

ते उरलेनि प्रारब्धें । सदा स्वानंदबोधें वर्तती ॥७९॥

ते देहीं असोनि विदेही । कर्म करुनि अकर्ते पाहीं ।

ऐसे उपकार भक्तांच्या ठायीं । ते कैसेनि उतरायी होतील ॥१८०॥

तुज केवीं होइजे उत्तीर्ण । तुझेनि मनासी मनपण ।

तुझेनि बुद्धीसी निश्चयो जाण । इंद्रियां स्फुरण तुझेनी ॥८१॥

निमेषोन्मेषांचे व्यापार । तुझेनि चालती साचार ।

नीच नवे तुझे उपकार । उत्तीर्ण नर कदा नव्हती ॥८२॥

जें जें करावें साधन । तें सिद्धी पावे तुझे कृपेन ।

त्या तुज उत्तीर्णपण । सर्वथा जाण असेना ॥८३॥

यापरी करुनि उपकार । तुवां उद्धरिले थोरथोर ।;

आतां सुगमोपायें भवसागर । तरती भोळे नर तें सांग ॥८४॥

सुगमोपायें स्वरुपप्राप्ती । भाळेभोळे जन पावती ।

तैसा उपाय श्रीपती । कृपामूर्ति सांगावा ॥८५॥

तूं गेलिया निजधामा । दीन तरावया मेघश्यामा ।

सुगम उपायाचा महिमा । पुरुषोत्तमा मज सांग ॥८६॥

म्हणोनि घातिलें लोटांगण । मस्तकीं धरिले श्रीचरण ।

तरावया दीन जन । सुगम साधन सांगिजे ॥८७॥

उद्धवें प्रार्थिला श्रीपती । अबळें उद्धरावया निश्चितीं ।

त्याचेनि धर्में त्रिजगती । त्यासी कृपामूर्ति तुष्टला ॥८८॥

उद्धवें प्रार्थिला श्रीपती । तेणें सुखावला शुकही चित्तीं ।

उल्लासोनि स्वानंदस्थिती । म्हणे परीक्षिती सावध ॥८९॥

सुगम उपायस्थितीं । तरावया त्रिजगती ।

उद्धवें विनविला श्रीपती । त्यासी कृपामूर्ति तुष्टला ॥१९०॥

संसारतरणोपायबीज । ब्रह्मप्राप्तीचें ब्रह्मगुज ।

सुगमें साधे सहज निज । तें अधोक्षज सांगेल ॥९१॥

अबळें उद्धरावया निश्चितीं । उद्धवें प्रार्थिला श्रीपती ।

त्याचेनि धर्में त्रिजगती । सुगमस्थितीं तरेल ॥९२॥

निजधामा गेलिया श्रीकृष्णनाथ । दीनें तरावया समस्त ।

उद्धवें सेतु बांधिला एथ । ब्रह्मप्राप्‍त्यर्थ प्रश्नोक्तीं ॥९३॥

उद्धवें प्रार्थूनि श्रीकृष्ण । उद्धरावया दीन जन ।

ब्रह्मप्राप्तीची पव्हे जाण । सुगम संपूर्ण घातली ॥९४॥

एवं उद्धवप्रश्नस्थितीं । शुक सुखावे वचनोक्तीं ।

तेंचि परीक्षितीप्रती । सुनिश्चितीं सांगत ॥९५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी