योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः ।

प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥८॥

पहा पां कांता आणि सोनें । वस्त्रें आभरणें रत्‍ने ।

मायेनें रचिलीं पडणें । पतनाकारणें जनांच्या ॥७८॥

एकली योषिता नरकीं घाली । सुवर्णलोभे नरकु बळी ।

रत्‍नें भूषणें तत्काळीं । नरकमेळीं घालिती ॥७९॥

ते अवघेचि अनर्थकारी । मीनले योषिताशरीरीं ।

ते देखतांचि पुरंध्री । जनांसी उरी मग कैंचेनि ॥८०॥

अंगीं वेताळसंचारा । त्यावरी पाजिलिया मदिरा ।

मग डुल्लत नाचतां त्या नरा । वोढावारा पैं नाहीं ॥८१॥

कां भांडाचे तोंडीं भंडपुराण । त्यावरी आला शिमग्याचा सण ।

मग करितां वाग्विटंबन । आवरी कोण तयासी ॥८२॥

हो कां मोहक मदिरा सर्वांसी । त्यांतु घातलें उन्मादद्रव्यासी ।

सेवन करितां त्या रसासी । पारु भ्रमासी पैं नाहीं ॥८३॥

तैसें सोलीव मोहाचें रूप । तें जाण योषितास्वरूप ।

त्याहीवरी खटाटोप । वस्त्रें पडप भूषणें ॥८४॥

काजळ कुंकूं अलंकार । लेऊनि विचित्र पाटांबर ।

वनिता शोभित सुंदर । मायेचे विकार विकारले ॥८५॥

माया अजितेंद्रिया बाधी । दासांसंमुख नव्हे त्रिशुद्धी ।

ज्याची अतिप्रीति गोविंदीं । त्यासी कृपानिधि रक्षिता ॥८६॥

कैसा रीतीं रक्षी भक्त । मूळीं आत्मा आत्मी नाहीं तेथ ।

स्त्रीरूपें भासे भगवंत । भक्त रक्षित निजबोधें ॥८७॥

वनिता देखोनि गोमटी । विवेकाची होय नष्ट दृष्टी ।

प्रलोभें उपभोगा देती मिठी । ते दुःखकोटी भोगिती ॥८८॥

देखोनि दीपरूपीं झगमगी । उपभोगबुद्धि पतंगी ।

उडी घालितां वेगीं । जळोनि आगीं नासती ॥८९॥

एवं योषितारूपें माया । उपभोग भुलवी प्राणियां ।

जे विमुख हरीच्या पायां । त्यांसीच माया भुलवितु ॥९०॥

मधुकरीचेनि विंदाणें । मधुकर म्यां गुरु करणें ।

दुःख नेदितां कार्य साधणें । तींहि लक्षणें परिस पां ॥९१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी