दष्टं जनं संपतितं बिलेऽस्मिन् कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम् ।

समुद्धरैनं कृपयाऽऽपवर्ग्यैर्वचोभिरासिञ्च महानुभाव ॥१०॥

संसारकुहरामाजीं जन । गृहदाराकूपीं पडले जाण ।

त्याहीमाजीं दुःख गहन । काळसर्पें दारुण डंखिलें ॥१२०॥

त्या काळसर्पाचें विख । क्षणक्षणां चढे देख ।

अभिमानें भुलले लोक । विषयसुख वांछिती ॥२१॥

नवल काळसर्पाचा पडिपाडु । विषप्राय विषय केले गोडु ।

गोडांचा गोड परमार्थ दृढु । तो केला कडू जीवेंभावें ॥२२॥

विखाहूनि विषय अधिक । विख एक वेळां मारक ।

विषयो पुनः पुनः घातक । काळसर्पें लोक भुलविले ॥२३॥

विषय तो केवळ विख । त्यालागीं भुलले मूर्ख ।

विषयांची तृष्णा देख । अधिकाधिक वाढविती ॥२४॥

ऐसे दुःखनिमग्न जे जन । त्यांचें करावें जी उद्धरण ।

म्हणशील `हे करितील साधन । तैं उद्धरण करीन मी' ॥२५॥

स्वामी तुझी कृपा न होतां । कोट्यानुकोटी साधन तें वृथा ।

तुझी कृपा जाहलिया अच्युता । भवव्यथा स्पर्शेना ॥२६॥

ऐकें कृपाळुवा श्रीअनंता । तुझ्या मोक्षफळरूप ज्या कथा ।

तेणें अमृतें शिंपोनि कृष्णनाथा । जनां समस्तां उद्धरीं ॥२७॥

तुझे मुखींचें कथापीयूख । बिंदुमात्र लाभतां देख ।

भवसर्पाचें उतरे विख । उपजवी सुख स्वानंदें ॥२८॥

`सकळ जनांच्या विषयीं' । म्हणसी आग्रह कां तुझ्या ठायीं ।

जन मातें प्रार्थीत नाहीं । देवा ऐसें कांहीं कल्पिसी ॥२९॥

अंधळें अंधकूपीं पडतां । देखणेनीं लावावें सत्पथा ।

तेवीं ज्ञानांध दुःखी बुडतां । उद्धरावया तत्त्वतां मी प्रार्थितसें ॥१३०॥

जन अंध कां जाहले म्हणसी । संसारसर्पें ग्रासिलें त्यांसी ।

यालागीं विसरोनि निजसुखासी । विषयसुखासी लोधले ॥३१॥

ऐशिया दीनांतें श्रीअनंता । कृपेनें उद्धरावें तत्त्वतां ।

म्हणोनि चरणीं ठेविला माथा । श्रीकृष्णनाथा प्रार्थिलें ॥३२॥

ऐकोनि भक्ताची विनंती । संतोषला भक्तपती ।

उत्तम सभेची ज्ञानस्थिती । उद्धवाप्रती सांगेल ॥३३॥

जे सभेसी मुख्यत्वें हृषीकेशी । देवर्षी आणि ब्रह्मर्षी ।

तेथ मीनले राजर्षी । तपोराशी ज्ञाननिधी ॥३४॥

ते सभेचा ज्ञानमथितार्थ । उद्धवासी सांगेल श्रीकृष्णनाथ ।

श्रोतीं अवधान द्यावें तेथ । एका विनवीत जनार्दनु ॥३५॥

ज्ञान आणि पुरातन । वक्ता भगवंत आपण ।

श्रोता उद्धव सावधान । काय श्रीकृष्ण बोलिला ॥३६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी