विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान् ।

मा भैष्ट भो मदन मारुत देववध्वो गृह्णीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम् ॥८॥

इंद्रें केला अपराध । तरी नारायणासी न येचि क्रोध ।

बापु निजशांति अगाध । न मनी विरुद्ध कामादिकांचे ॥९३॥

न येचि कामादिकांवरी कोप । इंद्रासही नेदीच शाप ।

नारायणाच्या ठायीं अल्प । कदा विकल्प नुपजेचि ॥९४॥

अपकार्‍यावरी जो कोपला । तो तत्काळ कोपें नागविला ।

अपकार्‍या जेणें उपकार केला । तोचि दादुला परमार्थी ॥९५॥

अपकार्‍यां उपकार करिती । त्याचे नांव गा परम शांति ।

ते शांतीची निजस्थिति । दावी लोकांप्रती आचरोनि ॥९६॥

परमार्थाची मुख्यत्वें स्थिति । पाहिजे गा परम शांति ।

ते शांतीची उत्कट गति । दावी लोकांप्रती आचरोनि ॥९७॥

भयभीत कामादिक । अप्सरागण साशंक ।

त्यातें अभयदानें सुख । देऊनियां देख नारायण बोले ॥९८॥

अहो कामवसंतादिक स्वामी । कृपा करूनि आलेति तुम्ही ।

तुमचेनि पदाभिगमीं । आश्रमभूमी पुनीत झाली ॥९९॥

तुमचें झालिया आगमन । अवश्य करावें आम्हीं पूजन ।

हेंचि आमुचें अनुष्ठान । कांहीं बळिदान अंगीकारा माझें ॥१००॥

अवो अप्सरा देवकांता । तुम्ही भेवों नका सर्वथा ।

येथ आलिया समस्तां । पूज्य सर्वथा तुम्ही मज ॥१॥

आश्रमा आलिया अतिथि । जे कोणी पूजा न करिती ।

त्यांची शून्य पुण्यसंपत्ति । आश्रमस्थिति शून्य होये ॥२॥

तुम्हीं नांगीकारितां पूजन । कांहीं न घेतां बळिदान ।

गेल्या हा आश्रम होईल शून्य । यालागीं कृपा करून पूजा घ्यावी ॥३॥

आश्रमा आलिया अतिथी । तो पूज्य सर्वांस सर्वार्थीं ।

अतिथि आश्रमीं जे पूजिती । ते आश्रमकीर्ति शिव वानी ॥४॥

व्याही रुसलिया पायां पडती । तेवीं विमुख जातां अतिथि ।

जे वंदोनियां सुखी करिती । ते सुख पावती स्वानंदें ॥५॥

व्याही रुसलिया कन्या न धाडी । अतिथि रुसलिया पुण्यकोडी ।

पूर्वापार जे कां जोडी । तेही रोकडी क्षयो पावे ॥६॥

वैकुंठीं ज्याची निजस्थिति । तो त्या आश्रमा ये नित्य वस्ती ।

जे आश्रमीं अतिथि । पूजिती प्रीतीं ब्रह्मात्मभावें ॥७॥

ऐसें बोलिला तयांप्रती । परी माझी हे अगाध शांति ।

हेही नारायणाचे चित्तीं । गर्वस्थिति असेना ॥८॥

ऐक राया अतिअपूर्व । असोनि निजशांतिअनुभव ।

ज्याच्या ठायीं नाहीं गर्व । तोचि देवाधिदेव निश्चयेंसीं ॥९॥

जो नित्य नाचवी सुरनरांसी । ज्या भेणें तप सांडिजे तापसीं ।

त्या अभय देवोनि कामक्रोधांसी । आपणापासीं राहविलीं ॥११०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी