मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य, मन्दिरं कारयेदूदृम् ।

पुषोप्द्यानानि रम्याणि, पूजायात्रोत्सवाश्रितान् ॥५०॥

पूजादीनां प्रवाहार्थं, महापर्वस्वथान्वहम् ।

क्षेत्रापणपुरग्रामान्, दत्वा मत्सार्ष्टितामियात् ॥५१॥

साङग माझी प्रतिमामूर्ती । करुनि जे प्रतिष्ठा करिती ।

दृढ देवालया उभारिती । अतिप्रीतीं मद्भावें ॥७६॥

वन उपवन उद्यान । पुष्पवाटिका लावाव्या पूर्ण ।

नित्यपूजेचें विधान । उत्साहीं जाण महापूजा ॥७७॥

यात्रा बहुजनसमाजा । वार्षिक पर्व महापूजा ।

चालवावया अधोक्षजा । उपाय सहजा हरि सांगे ॥७८॥

नित्यपूजा महापूजा । वार्षिक पर्वें चालवावया वोजा ।

नित्यनिर्वाह करी राजा । ग्रामसमाजा अर्पूनि ॥७९॥

’क्षेत्र’ म्हणिजे शेत गहन । हाटउत्पन्न द्रव्य ’आपण’ ।

हाटेंविण तो ’ग्राम’ जाण । ऐक लक्षण पुराचें ॥३८०॥

हाटयुक्त तें ’पुर’ पाहीं । जे अर्पिती देवालयीं ।

ते माझें ऐश्वर्य पाहीं । सर्वां ठायीं पावती ॥८१॥

मूर्तिप्रतिष्ठा पूजाविधान । देवालयीं केलिया जाण ।

कर्त्यासी फळ कोण कोण । तेंही श्रीकृष्ण सांगत ॥८२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel