धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता ।

मद्‍भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि ॥ २२ ॥

माझे भक्तीवीण कर्मधर्म । जाण पां तो केवळ भ्रम ।

चुकलें मत्प्राप्तीचें वर्म । तो धर्म अधर्म परिणमे ॥९९॥

माझे भक्तीवीण सत्यवादू । तो जाण पां जैसा गर्भांधू ।

प्रतिपदीं घडे प्रमादू । अधःपतनबाधू देखेना ॥३००॥

भक्तीवीण दयेची थोरी । जेवीं पुरुषेंवीण सुंदरी ।

ते विधवा सर्व धर्माबाहेरी । तैसी परी दयेची ॥१॥

माझे भक्तीवीण जे विद्या । ते केवळ जाण पां अविद्या ।

जेवीं वायस नेणती चांदा । तेवीं माझ्या निजबोधा नोळखती ॥२॥

चंदनभार वाहे खर । परी तो नेणे सुवासाचें सार ।

माझेनि भक्तीवीण विद्याशास्त्र । केवळ भारवाहक ॥३॥

माझे भक्तीवीण जें तप । शरीरशोषणादि अमूप ।

तें पूर्वादृष्टें भोगी पाप । नव्हे सद्‌रूप तपःक्रिया ॥४॥

माझे भक्तीवीण जें साधन । तें कोशकीटाच्या ऐसें जाण ।

आपण्या आपण बंधन । भक्तिहीन क्रिया ते ॥५॥

एवं माझे भक्तीवीण । जें केलें तें अप्रमाण ।

तें भक्तीचें शुद्ध लक्षण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel