तत्र मामनुमोदेरन् देवास्त्रिभुवनेश्वराः ।

मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खटवाङगः समसाधयत् ॥३०॥

इंद्रियअधिष्ठात्री देवता । मज साह्य होतू समस्ता ।

सिद्धि पावावया परमार्था । इंद्रियजयता मज द्यावी ॥६६॥

जो त्रिभुवनेश्वर विख्यात । तो साह्य झालिया भगवंत ।

देवता साह्य होती समस्त । त्या अंतर्भूत हरिरुपीं ॥६७॥

देवतारुपें भावूनि हरी । सकळ देवांची सेवा करीं ।

साह्य होऊनि दीनोद्धारीं । मज भवसागरीं तारावें ॥६८॥

म्हणाल वयसेचा शेवट । केवळ झालासी तूं जरठ ।

वार्धकीं हे खटपट । वृथा कष्ट कां करिशी ॥६९॥

ऐसा न मानावा अर्थ । खटवांगराजा विख्यात ।

मुहूर्तें साधिला परमार्थ । निजस्वार्थ फावला ॥४७०॥

त्याहूनि माझें तंव येथ । आयुष्य असेल बहुत ।

देव साह्य होत समस्त । निमेषें परमार्थ साधीन ॥७१॥

आजी विवेकवैराग्य जैसें आहे । हें जैं निर्वाहलें राहे ।

तैं कळिकाळ बापुडें काये । म्यां जिंतिला होये संसार ॥७२॥

हा पूर्वी कैसा होता येथ । आतां पालटलें याचें वृत्त ।

झाला विवेकवैराग्ययुक्त । आश्चर्यें सांगत श्रीकृष्ण ॥७३॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel