स्नानालङकरणं प्रेष्ठमर्चायामेव तूद्धव ।

स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो, वह्नावाज्यप्लुतं हविः ॥१६॥

सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं, सलिले सलिलादिभिः ।

प्रतिमामूर्ति पूजास्थान । ते मूर्तीस जें महास्नपन ।

या नांव बोलिजे ’स्नान’ । साङग भूषण मुकुटादी ॥३१॥

जे लोकीं उत्तम प्रकार । कां आपणासी जे प्रियकर ।

जे जे अनर्घ्य अळंकार । तेणें श्रद्धा मी श्रीधर पूजावा ॥३२॥

स्नान भोजन अलंकार । साङग पूजा सपरिकर ।

हा प्रतिमा पूजाप्रकार ।; ऐक विचार स्थंडिलाचा ॥३३॥

स्थंडिलीं जें पूजास्थान । तेथ तत्त्वांचें धरोनि ध्यान ।

करावें तत्त्वविन्यासलेखन । पूजाविधान या हेतू ॥३४॥

आत्मतत्त्वादि तत्त्वविवंच । स्थंडिलीं विवंचूनि साच ।

हृदय शिर शिखा कवच । नेत्र अस्त्र दिशंच निजपूजा ॥३५॥;

अग्नीचे ठायीं जें पूजन । तेथ माझें करुनि ध्यान ।

आज्यप्लुत हविहवन । हें पूजाविधान अग्नीचें ॥३६॥

अग्नि देवांचें वदन । येणें विश्वासें संपूर्ण ।

हविर्द्रव्य करितां हवन । ’अग्निपूजन’ या हेतू ॥३७॥;

सूर्याच्या ठायीं प्रकाशमान । मंडळात्मा सूर्यनारायण ।

तेथ सौरमंत्रें उपस्थान । पूजाविधान या हेतू ॥३८॥;

विचारितां श्रुतीचा अर्थ । ’आपोनारायण’ साक्षात्‌ ।

येथ पूजाविधान यथोक्त । जळीं जळयुक्त तर्पण ॥३९॥;

’हृदयीं ’ जें माझें पूजास्थान । तेथें मनें मनाचें अर्चन ।

मनोमय मूर्ति संपूर्ण । पूजाविधान मानसिक ॥१४०॥;

माझें मुख्यत्वें अधिष्ठान । ब्रह्ममुर्ति जे ’ब्राह्मण’ ।

तेथील जें पूजाविधान । आज्ञापालन दासत्वें ॥४१॥;

ब्रह्मासी ज्याचेनि ब्रह्मपण । तो ’सद्गुरु’ माझें पूजास्थान ।

सर्वार्थीं श्रेष्ठ पावन । तेथील पूजन तें ऐसें ॥४२॥

जीवें सर्वस्वेंसीं आपण । त्यासी रिघावें अनन्य शरण ।

त्याच्या वचनासी प्राण । निश्चयें जाण विकावा ॥४३॥

गुरुची नीचसेवा सेवन । आवडीं करणें आपण ।

हेंचि तेथील पूजाविधान । येणें सुखसंपन्न साधक ॥४४॥

सद्गुरुसेवा करितां पाहीं । ब्रह्मसायुज्य लागे पायीं ।

गुरुसेवेपरतें कांहीं । श्रेष्ठ नाहीं साधन ॥४५॥

सद्गुरुस्वरुप तें जाण । अखंडत्वें ब्रह्म पूर्ण ।

तेथें आवाहन विसर्जन । सर्वथा आपण न करावें ॥४६॥

निष्कपटभावें संपूर्ण । सद्गुरुसी जो अनन्य शरण ।

त्याचे मीही वंदीं चरण । येथवरी जाण तो धन्य ॥४७॥

निर्लोभभावें सहज । पूजितां तोषे अधोक्षज ।

त्या भावाचें निजगुज । स्वयें यदुराज सांगत ॥४८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी