श्रीभगवानुवाच ।

सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम् ।

हस्तावुत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः ॥ ३२ ॥

ऐक आसनाचें लक्षण । पाषाणीं व्याधि संभवे जाण ।

केवळ धरणीचें आसन । तें अति कठिण दुःखरूप ॥२॥

दारुकासनें निर्दय मन । कोरड्या काष्ठाऐसें होय जाण ।

तृणासनीं विकल्प गहन । जैसें कां तृण विचित्रांकुरें ॥३॥

वृक्षपल्लवांवरी आसन । तेणें चित्त सदा दोलायमान ।

जारण मारण स्तंभन । तेथ काळें आसन साधकां ॥४॥

ज्ञानोपलब्धि मृगाजिनीं । मोक्षसिद्धि व्याघ्रजिनीं ।

मोक्षादि सर्व सिद्धींची श्रेणी । श्वेतकंबलासनीं साधकां ॥५॥

भूमिका शुद्ध आणि समान । पाहोनि निरुपद्रव स्थान ।

तेथ रचावें आसन । सुलक्षण अनुकमें ॥६॥

कुश वस्त्र कंबलाजिन । इंहीं युक्त घालावें आसन ।

उंच नीच न व्हावें जाण । समसमान समभागें ॥७॥

उंच झालिया आसन डोले । नीचीं भूमिदोष आदळे ।

यालागीं समत्वें प्रांजळें । रचावें कोवळें मृदु आसन ॥८॥

तेथ शुद्ध मुद्रा वज्रासन । कां अंबुजासनही जाण ।

अथवा घालावें सहजासन । जे आसनीं मन सुखावे ॥९॥

तेणें मेरुदंड अवक्र शुद्ध । समकाया राखोनि प्रसिद्ध ।

मूळाधारादि तीनी बंध । अतिसुबद्ध पैं द्यावे ॥४१०॥

ऐसें आसन लागतां । आसनावरी स्वभावतां ।

करांबुजाची विकासता । उत्संगता शोभती ॥११॥

नाकाचें अग्न सांडूनि दूरी । दृष्टि ठेवावी नासिकाग्रीं ।

ते ठायी बैसे अग्निचक्रीं । योगगंभीरीं योग्यता ॥१२॥

ते अभ्यासीं निजनिश्चळें । योगाभ्यासे योगबळें ।

अर्धोन्मीलित होती डोळे । धारणामेळें ते काळीं ॥१३॥

भेदापासाव उठाउठी । उपरमतां अभेदीं दृष्टी ।

तिची नासाग्रीं दिसे मिठी । इतर दृष्टी न लक्षितां ॥१४॥

आसनजयो त्रिबंधप्राप्ती । दृष्टीची उपरमस्थिती ।

हे अकस्मात कोणे रीतीं । साधकाहातीं आतुडेल ॥१५॥

ऐसी आशंका धरिसी चित्तीं । त्याही अभ्यासाची स्थिती ।

उद्धवा मी तुजप्रती । यथानिगुती सांगेन ॥१६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी