दारुको द्वारकामेत्य, वसुदेवोग्रसेनयोः ।

पतित्वा चरणावस्त्रैर्न्यषिञ्चत्कृष्णविच्युतः ॥१५॥

दारुक द्वारका देखत । जैसें का प्राणेंवीण प्रेत ।

का राजा जैसा दैवहत । तैशी दिसत काळाहीन ॥८१॥

जेवीं का वनिता पतिवीण । सर्वार्थीं दिसे दीन ।

तैशी द्वारावती जाण । कळाहीन आभासे ॥८२॥

रस पिळिल्या जैसा ऊंस । कणेवीण फळकट भूस ।

तैशी श्रीकृष्णेवीण उद्धस । दिसे चौपास द्वारका ॥८३॥

दारुक प्रवेशे राजभुवन । देखोनि वसुदेव उग्रसेन ।

अश्रुधारा स्त्रवती नयन । आक्रंदोनि चरण धरिले त्यांचे ॥८४॥

कृष्णवियोगें तापला पूर्ण । जैसें अतिसंतप्त जीवन ।

तैसे अश्रुधारा स्त्रवती नयन । तेणें पोळती चरण वसुदेवाचे ॥८५॥

उकसाबुकसीं फुंदे पोट । दुःखें होऊं पाहे हृदयस्फोट ।

जिव्हेसी बोबडी, वाळले ओंठ । सद्गदें कंठ दाटला ॥८६॥

बोल न बोलवे सर्वथा । देखोनि दारुकाची व्यथा ।

द्वारकेच्या जनां समस्तां । अतिव्याकुलता वोढवली ॥८७॥

देवकी आणि रोहिणी । आल्या अत्यंत हडबडोनी ।

अतिव्याकुलता देखोनि । कृष्ण पत्‍नी तेथें आल्या ॥८८॥

राणीवसाचिया नरनारी । धांवल्या सभामंडपाभीतरीं ।

तंव दारुकाची अवस्था भारी । देखोनि जिव्हारीं दचकल्या ॥८९॥

स्फुंदतां उपसाबुकसीं । श्वास परतेना दारुकासी ।

सांगतां कृष्णवियोगासी । मूर्च्छा त्यासी पैं आली ॥१९०॥

तेथें वसुदेव उग्रसेन । करुनि त्याचें सांतवन ।

वृत्तांत पुसतां सावधान । काय तो वचन बोलिला ॥९१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी