मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं, त्वां चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्धम् ।

जिग्येऽन्तकान्तकमपीशमसावनीशः किं स्वावने स्वरनयन् मृगयुं सदेहम् ॥१२॥

श्रीकृष्णें येणेंचि देहेंसीं । जाऊनियां यमलोकासी ।

निग्रहूनि यमकाळासी । निमाल्या गुरुसुतासी आणिलें ॥१५॥

उत्तरेचिये गर्भस्थितीं । जळतां ब्रह्मास्त्रमहाशक्तीं ।

तुज राखिलें आकांतीं । स्वचक्र श्रीपती प्रेरोनी ॥१६॥

तुज राखावया हेंचि कारण । तुझी माता रिघाली शरण ।

श्रीकृष्ण शरणागतां शरण्य । संकटहरण निजभक्तां ॥१७॥

यादवांदेखतां द्वारकापुरीं । द्विजसुत राखितां सटीचे रात्रीं ।

अर्जुन नेमेंसीं प्रतिज्ञा करी । तंव तो सशरीरीं हारपला ॥१८॥

ब्राह्मणें निर्भर्स्तिलें त्यासी । थोर लाज जाहली अर्जुनासी ।

तेणें कळवळला हृषीकेशी । भक्तसाह्यासी पावला ॥१९॥

अर्जुनासहित हृषीकेशी । रथेंसीं रिघे क्षीरसागरासी ।

द्विजसुत होते नारायणापाशीं । ते द्वारकेसी आणिले ॥१२०॥

एवं भक्तसंकटनिवारण । निजांगें करी श्रीकृष्ण ।

कृष्णप्रतापाचें महिमान । ऐक सांगेन अलौलिक ॥२१॥

बाणासुराचा कैवारु । करुं आला महारुद्रु ।

सवें नंदी भृंगी वीरभद्रु । स्वामिकार्तिकेंसीं हरु जिंतिला कृष्णें ॥२२॥

उग्रासीही अतिउग्र । भयंकराही भयंकर ।

तो जिणोनि काळाग्निरुद्र । बाणभुजाभार छेदिला ॥२३॥

श्रीकृष्णवचन अतिअगाध । जेणें केला अपराध ।

तो स्वदेहेंसीं जराव्याध । स्वर्गा प्रसिद्ध धाडिला ॥२४॥

एवढें सामर्थ्य श्रीकृष्णापाशीं । तो काय राखूं न शके स्वदेहासी ।

देहीं देहत्व नाहीं त्यासी । गेला निजधामासी निजात्मता ॥२५॥

एवढें सामर्थ्य श्रीकृष्णापाशीं । तरी कां गेला निजधामासी ।

ये लोकीं तेणें देहेंसीं । राहतां त्यासी भय काय ॥२६॥

ऐसा पोटींचा आवांका । धरुन धरिशी आशंका ।

लोकाभिमान नाहीं यदुनायका । स्वेच्छा देखा स्थिति त्याची ॥२७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी