स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च ।

गत्युत्स्मितेक्षणक्ष्वेलि यन्नृलोकविडम्बनम् ॥४९॥

तुझ्या चरित्राचें श्रवण । आवडीं करितां कीर्तन ।

त्यांचा भवबंध च्छेदन । बळेंचि जाण तूं करिशी ॥३९०॥

पुसोनिया संसारभावो । निजपदीं देसी ठावो ।

हा श्रवणकीर्तनलाभ पाहा हो । आम्ही सहजें लाहों निजभक्त ॥९१॥

स्वभावें कीर्तन करितां । एवढा लाभु होये तत्वतां ।

या तुझिये मुखींच्या कथा गातां । आपणियां देता तूं होशी ॥९२॥

तुझीं गोकुळींचीं गमनपदें । आवडीं वर्णिती जे आनंदें ।

त्यांसी खांदीं वाऊनि निजबोधें । कीर्तनच्छंदें नाचशी ॥९३॥

तुवां जे केली लीला । ते आवडी गातां जी गोपाळा ।

नित्य त्या सेवकांजवळा । अंगें अंगवळा तूं होशी ॥९४॥

तुझें वर्णिती जे हास्यवदन । त्या भक्ताचें तूं करिशी ध्यान ।

त्यांचेनि बोलें समाधान । स्त्रीशूद्रां जाण तूं देशी ॥९५॥

तुझें दृष्टीचें दर्शन । दृश्यातीत निरीक्षण ।

सर्वत्र देखणेंपण । कीर्तनीं गान जे गाती ॥९६॥

त्यांच्या पाउलांपाउलांसी । आपुलें सर्वांग तूं वोवाळिसी ।

अंग टाकूनि तिष्ठसी । त्यांपाशीं सर्वदा ॥९७॥

आपुली गुह्य ज्ञानमुद्रा । त्यांसी अर्पिसी तूं ज्ञानीनरेंद्रा ।

निजबोधें प्रबोधचंद्रा । त्यांच्या निजभद्रा तूं करिशी ॥९८॥

रासक्रीडादि नाना छंद । अंगनामंगनादि प्रबंध ।

कीर्ति अतिशयें विशद । भावार्थें शुद्ध जे गाती ॥९९॥

कां ठकूनियां ब्रह्मयासी । गोपाळवत्सें तूं जाहलासी ।

ऐस‍ऐसिया विनोदांसी । हृषीकेशी जे गाती ॥४००॥

त्यांसी सर्वांभूतीं निजात्मता । देशी तूं आपुली सत्ता ।

त्यांच्या बोलांमाजी वर्तता । कृष्णनाथा तूं होशी ॥१॥

मनुष्यनाट्याचेनि योगें । जें जें केलें तुवां अंगें ।

तें गातां ऐकतां अनुरागें । तरले वेगें निजभक्त ॥२॥

म्यांचि केली जे जे आळी । ते त्वां पुरविली सर्व काळीं ।

त्या मज उपेक्षूनि वनमाळी । अंतकाळीं कां जाशी ॥३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी