यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ । त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा ।

अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां । जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः ॥११॥

दीक्षाग्रहणीं अतिसादर । यज्ञद्वारा भजनतत्पर ।

क्रियेपासोनि नेमिले कर । हस्तव्यापार न करिती ॥२३॥

तेथ वेदत्रयीची विधानकळा । बाहेर त्रिगुणांची त्रिमेखळा ।

आंत यज्ञपुरुष आव्हानिला । चैतन्यतेजाळा सर्वात्मा ॥२४॥

तेथ ओंकार वषट्कार । लक्षणोक्त मंत्र‍उच्चार ।

द्रव्यें अर्पिती अपार । अतिपवित्र अवदानीं ॥२५॥

आणिक एक योगयुक्त । योगधारणा तूतें भजत ।

प्राणापानांची समता देत । आसनस्थ होऊनियां ॥२६॥

वज्रासनीं दृढ बंध । भेदोनि षट्चक्रांचे भेद ।

कुंडलिनीचा स्कंध । अतिसुबद्ध थापटिला ॥२७॥

ते खवळली महाशक्ती । वेगें चालिली ऊर्ध्वगती ।

पवन प्राशूनि ग्रासिती । योगस्थिती गगनातें ॥२८॥

शोषूनि सहस्त्रदळाचे पाट । आटपीठ आणि गोल्हाट ।

क्रमोनियां श्रीहाट । आली अतिउद्भट ब्रह्मस्थाना ॥२९॥

तेथ परमानंदाचा भोग । शिवशक्तींचा संयोग ।

यापरी अभ्यासोनि योग । हा भजनमार्ग योग्यांचा ॥१३०॥

तुझी जाणावया माया । एक भजों लागले तुझिया पाया ।

सर्वथा अतर्क्य तुझी माया । देवराया श्रीकृष्णा ॥३१॥

माया न लक्षेचि लक्षितां । तोचि मायामोह जाहला चित्ता ।

मग ते सिद्धीलागीं तत्वतां । चरण भगवंता पूजिती ॥३२॥

आणिकही एक पक्ष । तुज भजावया मुमुक्ष ।

जाले गा अतिदक्ष । अध्यात्मपक्षनिजयोगें ॥३३॥

आत्ममायेचा नाशु । करावया जिज्ञासु ।

निजात्मबोधें सावकाशु । अतिउल्हासु पूजेचा ॥३४॥

विवेकाचिया भावना । नित्यानित्याची विवंचना ।

करूनि आणितां अनुसंधाना । सर्वत्र जाणा तूंचि तूं ॥३५॥

जें अनित्यपणें वाळिलें । मायिकत्वें मिथ्या जाहलें ।

मग चिन्मात्रैक उरलें । निर्वाळिलें निजरूप ॥३६॥

एवं पाहतां चहूंकडे । तुझेंचि स्वरूप जिकडे तिकडे ।

मग पूजिती वाडेंकोडें । निजसुरवाडें सर्वत्र ॥३७॥

जें जें देखती जे जे ठायीं । तें तें तुजवांचूनि आन नाहीं ।

ऐसा सर्वत्र चरण पाहीं । ठायींचा ठायीं पूजिला ॥३८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी