यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ । त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा ।

अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां । जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः ॥११॥

दीक्षाग्रहणीं अतिसादर । यज्ञद्वारा भजनतत्पर ।

क्रियेपासोनि नेमिले कर । हस्तव्यापार न करिती ॥२३॥

तेथ वेदत्रयीची विधानकळा । बाहेर त्रिगुणांची त्रिमेखळा ।

आंत यज्ञपुरुष आव्हानिला । चैतन्यतेजाळा सर्वात्मा ॥२४॥

तेथ ओंकार वषट्कार । लक्षणोक्त मंत्र‍उच्चार ।

द्रव्यें अर्पिती अपार । अतिपवित्र अवदानीं ॥२५॥

आणिक एक योगयुक्त । योगधारणा तूतें भजत ।

प्राणापानांची समता देत । आसनस्थ होऊनियां ॥२६॥

वज्रासनीं दृढ बंध । भेदोनि षट्चक्रांचे भेद ।

कुंडलिनीचा स्कंध । अतिसुबद्ध थापटिला ॥२७॥

ते खवळली महाशक्ती । वेगें चालिली ऊर्ध्वगती ।

पवन प्राशूनि ग्रासिती । योगस्थिती गगनातें ॥२८॥

शोषूनि सहस्त्रदळाचे पाट । आटपीठ आणि गोल्हाट ।

क्रमोनियां श्रीहाट । आली अतिउद्भट ब्रह्मस्थाना ॥२९॥

तेथ परमानंदाचा भोग । शिवशक्तींचा संयोग ।

यापरी अभ्यासोनि योग । हा भजनमार्ग योग्यांचा ॥१३०॥

तुझी जाणावया माया । एक भजों लागले तुझिया पाया ।

सर्वथा अतर्क्य तुझी माया । देवराया श्रीकृष्णा ॥३१॥

माया न लक्षेचि लक्षितां । तोचि मायामोह जाहला चित्ता ।

मग ते सिद्धीलागीं तत्वतां । चरण भगवंता पूजिती ॥३२॥

आणिकही एक पक्ष । तुज भजावया मुमुक्ष ।

जाले गा अतिदक्ष । अध्यात्मपक्षनिजयोगें ॥३३॥

आत्ममायेचा नाशु । करावया जिज्ञासु ।

निजात्मबोधें सावकाशु । अतिउल्हासु पूजेचा ॥३४॥

विवेकाचिया भावना । नित्यानित्याची विवंचना ।

करूनि आणितां अनुसंधाना । सर्वत्र जाणा तूंचि तूं ॥३५॥

जें अनित्यपणें वाळिलें । मायिकत्वें मिथ्या जाहलें ।

मग चिन्मात्रैक उरलें । निर्वाळिलें निजरूप ॥३६॥

एवं पाहतां चहूंकडे । तुझेंचि स्वरूप जिकडे तिकडे ।

मग पूजिती वाडेंकोडें । निजसुरवाडें सर्वत्र ॥३७॥

जें जें देखती जे जे ठायीं । तें तें तुजवांचूनि आन नाहीं ।

ऐसा सर्वत्र चरण पाहीं । ठायींचा ठायीं पूजिला ॥३८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel