कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः ।

याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपमसन्त्यजन् ॥२३॥

भिगुरटी कीटकींते धरी । कोंडी भिंतीमाजिले घरीं ।

ते मरणभयें ध्यान करी । निरंतरीं भ्रमरीचें ॥३९॥

तेणें तीव्रध्यानें ती कीटी । होऊनि ठाके भिंगुरटी ।

गगनीं चढे उठाउठी । प्रत्यक्ष दृष्टीं देखिजे ॥२४०॥

भिंगुरटी जड असंत । मूढ कीटी तिचें ध्यान करीत ।

तेणें तद्‌रूपता प्राप्त । तैसा भगवंत तंव नव्हे ॥४१॥

तो अज चिद्‌रूप सुखदाता । ज्ञाता अधिकारी ध्यानकरिता ।

तेथ तद्‌रूपता पावतां । विलंबू सर्वथा पैं नाहीं ॥४२॥

कीटकीस भ्रमरत्व जोडे । हें तीव्रध्यानें न घडतें घडे ।

विचारितां दोन्ही मूढें । जड जडें वेधिलें ॥४३॥

भगवद्ध्यान नव्हे तैसें । ध्याता भगवद्‌रूपचि असे ।

ध्याने भ्रममात्र नासे । अनायासें तद्‌रूप ॥४४॥

येणें देहें याचि वृत्तीं । आपुली आपण न जाणे मुक्ती ।

न घेववे भगवत्पदप्राप्ती । तैं वृथा व्युत्पती नरदेहीं ॥ ४५ ॥

वृथा त्याचें ज्ञान । वृथा त्याचें यजन याजन ।

वृथा त्याचें धर्माचरण । चैतन्यघन जरी नोहे ॥४६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel